06:52 04/07/2008

Mỹ hỗ trợ Việt Nam phát hành trái phiếu Chính phủ

Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ giúp Việt Nam kỹ thuật quản lý và phát hành trái phiếu Chính phủ và phát triển các công cụ tài chính nợ

Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ giúp Việt Nam kỹ thuật quản lý và phát hành trái phiếu Chính phủ và phát triển các công cụ tài chính nợ nhằm giúp chính quyền địa phương và doanh nghiệp huy động nguồn vốn.

Đại diện Uỷ ban chứng khoán Nhà nước cho biết Bộ Tài chính Hoa Kỳ còn hỗ trợ Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thiết kế thị trường thứ cấp với sự tham gia của các nhà tạo lập thị trường.

Theo chuyên gia tư vấn về quản lý và phát hành trái phiếu Chính phủ và giao dịch trên thị trường thứ cấp (Hoa Kỳ), đối với thị trường trái phiếu Chính phủ sơ cấp, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cần được tư vấn thêm về cấu trúc kỳ hạn, cấu trúc lãi suất của trái phiếu phát hành và các phương thức phát hành trái phiếu.

Đối với thị trường trái phiếu Chính phủ thứ cấp, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cần xây dựng hệ thống giao dịch liên thông với thị trường sơ cấp để hỗ trợ việc quản lý nợ Chính phủ về dài hạn và cơ cấu lại hàng hóa cho thị trường trái phiếu Chính phủ.

Cũng theo chuyên gia này, những tư vấn về phương thức giao dịch, quy định về chế độ báo cáo và công bố thông tin của các thành viên thị trường, phòng ngừa rủi ro thanh toán trong giao dịch và xử lý vi phạm nghĩa vụ thanh toán là những yếu tố rất quan trọng và cần thiết khi phát hành trái phiếu Chính phủ.