13:38 25/10/2010

PGS, SAP, BPC và CTA: Báo lãi 9 tháng năm 2010

Hà Liên

Bốn doanh nghiệp niêm yết trên HNX là PGS, SAP, BPC và CTA công bố kết quả kinh doanh tháng 9 và lũy kế 9 tháng năm 2010

Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 9 tháng năm 2010 của PGS đạt 10.802,90 đồng.
Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 9 tháng năm 2010 của PGS đạt 10.802,90 đồng.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo 4 doanh nghiệp niêm yết trên HNX là PGS, SAP, BPC và CTA công bố kết quả kinh doanh tháng 9 và lũy kế 9 tháng năm 2010.

* Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Nam (mã PGS-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3/2010 đạt 845,89 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 2.334,87 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2010 đạt 141,536 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 171,502 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 9 tháng đạt 10.802,90 đồng, EPS quý 3/2010 đạt 8.915,36 đồng.

Năm 2010, PGS đặt mục tiêu với doanh thu đạt 1.731,49 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 43,16 tỷ đồng, cổ tức 14%.

* Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại Tp.Hồ Chí Minh (mã SAP-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3/2010 đạt 4,622 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 25,16 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2010 đạt 147,82 triệu đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 1,126 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 9 tháng đạt 876 đồng, EPS quý 3/2010 đạt 115 đồng.

Năm 2010, SAP đặt mục tiêu với doanh thu đạt 31 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 2,1 tỷ đồng, chi trả cổ tức 10%.

* Công ty Cổ phần Bao bì Bỉm Sơn (mã BPC-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3/2010 đạt 52,56 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 170,011 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2010 đạt 1,283 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 6,755 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 9 tháng đạt 1,777,78 đồng, EPS quý 3/2010 đạt 337,71 đồng.

Năm 2010, BPC đặt mục tiêu với doanh thu đạt 242,35 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 13,58 tỷ đồng, chi trả cổ tức 12 - 15%.

* Công ty Cổ phần Vinavico (mã CTA-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3/2010 đạt 16,7 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 32 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2010 đạt 2,5 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 5,712 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 9 tháng đạt 714 đồng, EPS quý 3/2010 đạt 304 đồng.

Năm 2010, CTA đặt mục tiêu với doanh thu thu đạt 203 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 10,5 tỷ đồng, cổ tức 10%.