13:37 30/12/2021

Phú Yên cần hơn 77.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025

Thanh Xuân -

Trong đó, mục tiêu tổng diện tích nhà ở tăng thêm khoảng 10.339.676 m² sàn; tổng diện tích đất ở toàn tỉnh cần thiết để đáp ứng nhu cầu phát triển nhà ở đến năm 2025 khoảng 796,08 ha. Tổng kinh phí phát triển nhà ở khoảng 77.310 tỷ đồng...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

UBND tỉnh Phú Yên vừa có Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021 - 2025 và đến năm 2030.

Theo chương trình này, mục tiêu đến năm 2025, tại Phú Yên có diện tích nhà ở bình quân đạt khoảng 28,14 m² sàn/người (đô thị 31,81 m² sàn/người; nông thôn 23,65m² sàn/người). Phấn đấu đạt chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu 10 m2 sàn/người bằng với chỉ tiêu tối thiểu của quốc gia. Tổng diện tích nhà ở tăng thêm trong giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 10.339.676 m² sàn… Tổng diện tích đất ở toàn tỉnh cần thiết để đáp ứng nhu cầu phát triển nhà ở đến năm 2025 là khoảng 796,08 ha. Tổng kinh phí để phát triển khoảng 77.310 tỷ đồng...

Đến 2030, diện tích đất ở cho nhu cầu phát triển nhà ở khoảng 699,21 ha, tổng kinh phí để phát triển là 73.275 tỷ đồng... Cụ thể: phấn đấu chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đạt khoảng 31,77 m² sàn/người; chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu 12 m2 sàn/người bằng với chỉ tiêu tối thiểu của quốc gia; Tổng diện tích nhà ở tăng thêm giai đoạn 2026-2030 đạt khoảng 8.960.785 m² sàn; Tỷ lệ nhà kiên cố, bán kiên cố và thiếu kiên cố toàn tỉnh đạt 99,6% …

UBND tỉnh Phú Yên giao UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai Chương trình phát triển nhà ở và thực hiện quản lý nhà nước về nhà ở trên địa bàn. Trên cơ sở nhu cầu dự báo về nhà ở và nhu cầu sử dụng đất để phát triển nhà ở, bố trí vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương.

Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn; nghiên cứu, phối hợp với các sở, ban ngành trong công tác tổ chức lập quy hoạch giữ gìn, bảo tồn các làng nghề truyền thống và quy chế quản lý kiến trúc đô thị và kết cấu hạ tầng tại địa phương;

Tổ chức công bố công khai quy hoạch xây dựng chi tiết các khu nhà ở để nhân dân biết và thực hiện. Đồng thời quản lý xây dựng theo quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân xây nhà ở đúng quy định của pháp luật. Tổ chức triển khai thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng theo tiến độ và kế hoạch đã được phê duyệt: Phối hợp, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng, thiết kế đô thị, lập Quy chế quản lý kiến trúc đô thị, cải tạo chỉnh trang đô thị và quy hoạch điểm dân cư nông thôn phù hợp với quy hoạch tỉnh và quy hoạch chung xây dựng, đảm bảo kết nối đồng bộ về hạ tầng và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Phối hợp cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương triển khai thực hiện tốt chương trình này.

Sở Xây dựng tổ chức lập Kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm (2021-2025) và hàng năm trên địa bàn tỉnh Phú Yên; hướng dẫn, đôn đốc và giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.