13:06 13/09/2022

Quảng Nam tập trung rà soát cụ thể các quỹ đất phát triển nhà ở xã  hội

Thanh Xuân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Anh Tuấn vừa có kết luận về cuộc họp liên quan đến tình hình phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua và kế hoạch triển khai thời gian đến…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, tỉnh Quảng Nam xác định phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân là một trong những nội dung  quan trọng của chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân phải gắn với Chương trình phát triển nhà ở trên địa tỉnh giai đoạn 2021-2030 phù hợp kế hoạch phát triển nhà ở trong từng giai đoạn 2021- 2025.

Thời gian qua, Sở Xây dựng đã tích cực chủ động đối với công tác tham mưu UBND tỉnh chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn, trong đó chỉ tiêu về phát triển nhà ở xã hội đã kịp thời đưa vào chương trình, kế hoạch phát triển vào thời gian tới.

Do đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đề nghị Sở Xây dựng tiếp tục tập trung triển khai hoàn thành các chỉ tiêu về nhà ở xã hội, nhà ở công  nhân trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021- 2030 và Quyết định của UBND tỉnh phê  duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025. 

Đồng thời, chủ động đề xuất sớm nghiên cứu, khảo sát, học tập các địa phương khác  trong công tác tham mưu UBND tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu lực, hiệu quả đúng quy định pháp luật nhằm thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp lớn, uy tín trong lĩnh vực bất động sản để triển khai đầu tư xây dựng. 

Đối với các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp độc lập: Sở Xây dựng rà soát, kiểm tra, đánh giá các dự án nhà ở xã hội đã và đang  triển khai trên địa bàn tỉnh, các khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế từng dự án cụ thể; đánh giá làm rõ các nguyên nhân, để đề xuất hướng giải quyết.

Đối với các quỹ đất nhà ở xã hội thuộc các dự án nhà ở thương mại đang triển khai: Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương, các chủ đầu tư liên quan rà soát cụ thể các quỹ đất phát triển nhà ở xã  hội.

Trường hợp do các chủ đầu tư trực tiếp đầu tư, tham mưu UBND tỉnh yêu  cầu các chủ đầu tư có trách nhiệm, cam kết thời gian triển khai thực hiện; trường hợp đề xuất bàn giao hoặc đã bàn giao về địa phương quản lý, Sở Xây dựng khẩn trương phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để có kế hoạch kêu gọi đầu tư hoặc giao cho địa phương thực hiện các dự án đầu tư bằng hình  thức đầu tư công từ nguồn thu tiền sử dụng đất của các dự án nhà ở thương mại trích vào quỹ để phát triển nhà ở xã hội và lồng ghép với các nguồn vốn khác; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/9/2022. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, cập nhật tình hình sử dụng lao động tại các địa phương, để có tính dự báo về nhu cầu nhà ở xã hội và phối hợp với Sở Xây dựng, Ban  quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh xác định các khu vực, vị trí,  quy mô cần ưu tiên triển khai thực hiện các dự án nhà ở xã hội. 

Liên quan đến nhà ở xã hội, theo Sở Xây dựng Quảng Nam, hiện nay trên địa bàn tỉnh đang có một số dự án nhà ở xã hội được đầu tư. Tuy nhiên việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân lao động vẫn còn nhiều khó khăn do thiếu nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh; tâm lý của người dân không thích ở nhà chung cư; cơ chế, thủ tục đầu tư vẫn chưa đủ sức thu hút nhà đầu tư; khi có nhà đầu tư dự án thì lại gặp khó khăn trong giải phóng mặt bằng...