08:46 14/03/2023

Quảng Ninh thực hiện “3 tăng”, “3 giảm” và “3 không” để phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Khởi Anh -

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị tăng cường niềm tin của người dân, doanh nghiệp qua: công tác thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và chấp hành pháp luật tố tụng hành chính, thi hành án hành chính...

Quảng Ninh tăng cường phòng chống tham nhũng, tiêu cực để đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế
Quảng Ninh tăng cường phòng chống tham nhũng, tiêu cực để đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành chỉ thị số 02 nhằm quán triệt việc thực hiện hiệu quả, thực chất mục tiêu công tác thanh tra, phòng chổng tham nhũng, tiêu cưc; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và chấp hành pháp luật tố tụng hành chính, thi hành án hành chính.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, từ năm 2020 đến nay, công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và chấp hành pháp luật tố tụng hành chính, thi hành án hành chính của tỉnh Quảng Ninh được đánh giá cao. 

Thành công trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực góp phần vào thành công chung của tỉnh Quảng Ninh trong việc giữ vững địa bàn “An toàn - Ổn định - Phát triển” trong trạng thái bình thường mới, hoàn toàn kiểm soát hiệu quả dịch Covid -19.

Để tiếp tục phát huy những giá trị tích cực và khắc phục những điểm còn hạn chế, Quyền Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp tập trung thực hiện các mục tiêu “3 tăng”, “3 giảm” và “3 không”.

Về mục tiêu “3 tăng”, các cá nhân, đơn vị phải tăng tính tự giác, sự gương mẫu, nhận thức, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu đối với công tác thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và chấp hành pháp luật tố tụng hành chính, thi hành án hành chính, nhất là ở cấp huyện, sở, ngành và cấp xã, phường;

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và chấp hành pháp luật tố tụng hành chính, thi hành án hành chính;

Tăng cường niềm tin của người dân, doanh nghiệp qua: công tác thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; công tác phòng chổng tham nhũng, tiêu cực và chấp hành pháp luật tố tụng hành chính, thi hành án hành chính.

Về mục tiêu “3 giảm”, Quảng Ninh yêu cầu giảm đơn thư khiếu nại, tổ cáo, kiến nghị, phản ánh mới; phát sinh vụ việc mới, đặc biệt là vụ việc phức tạp, tập trung đông người, vượt cấp và tái khiếu nại, tố cáo;

Giảm số vụ việc: Chậm xem xét, giải quyết, chất lượng hạn chế, sai sót về trình tự, thủ tục, đặc biệt là chất lượng giải quyết khiếu nại lần 1 thấp, không giải quyết hết thẩm quyền, trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh; chậm thi hành các bản án hành chính có hiệu lực thi hành;

Giảm số đầu mối cơ quan, đơn vị, tổ chức không tự kiểm tra, tự phát hiện, tự xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Về mục tiêu “3 không”, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh yêu cầu không được để phát sinh “điểm nóng” về khiếu nại, tố cáo, vụ việc tham nhũng, tiêu cực gây dư luận bức xúc; giữ vững sự ổn định, hình ảnh Quảng Ninh;

Không được để xảy ra mất đoàn kết nội bộ trong các cơ quan hành chính, đơn vị, tổ chức hành chính sự nghiệp ở tất cả các cấp, nhất là tình trạng đơn thư tố cáo giấu tên, mạo danh, nặc danh phát sinh trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…

Không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thờ ơ, vô cảm đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thi hành án, để các thế lực thù địch phản động, chống đối lợi dụng phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo để kích động, lôi kéo quần chúng nhân dân gây mất an ninh trật tự, chống phá Đảng, Nhà nước, khối đại đoàn kết toàn dân.

Đối với công tác thanh tra, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị chuyên trác quyết tâm triển khai và hoàn thành chương trình kế hoạch thanh tra năm đã được phê duyệt; triển khai kịp thời các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của công tác quản lý trên các lĩnh vực, đảm bảo phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động Đoàn thanh tra theo quy định của pháp luật và tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra; quyết định, kiến nghị xử lý sau thanh tra đảm bảo các đối tượng được thanh tra thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung kiến nghị tại kết luận thanh tra. Phấn đấu tỷ lệ thu hồi sổ tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra về Ngân sách Nhà nước đạt trên 80%.

Quyền chủ tịch tỉnh Quảng Ninh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan, định kỳ và đột xuất tổ chức kiểm tra việc thực hiện các nội dung của Chỉ thị này tại các sở, ngành và địa phương, trên cơ sở đó tông hợp kêt quả vào báo cáo sơ kết và tổng kết về công tác thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng và tham gia tố tụng giải quyết các vụ án hành chính.