15:39 17/05/2011

Sau kiểm toán, lợi nhuận của HQC giảm hơn 90 tỷ đồng

Hà Anh

HQC giải trình chênh lệch giảm trên kết quả kinh doanh trên báo cáo trước và sau kiểm toán năm 2010.

HQC dự kiến lợi nhuận sau thuế đạt 400 tỷ đồng trong năm 2011.
HQC dự kiến lợi nhuận sau thuế đạt 400 tỷ đồng trong năm 2011.
Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã HQC-HOSE) giải trình chênh lệch giảm trên kết quả kinh doanh trước và sau kiểm toán năm 2010.

Cụ thể, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trước kiểm toán đạt 1.325,17 tỷ đồng, sau kiểm toán còn 1.233,3 tỷ đồng; lợi nhuận gộp trước kiểm toán đạt 736,97 tỷ đồng, sau kiểm toán còn 624,62 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước kiểm toán đạt 600,57 tỷ đồng; sau kiểm toán còn 492,78 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế trước kiểm toán đạt 501,51 tỷ đồng, sau kiểm toán còn 411,03 tỷ đồng; EPS trước kiểm toán là 10.139 đồng; sau kiểm toán còn 8.262 đồng.

HQC cho biết nguyên nhân chính làm cho kết quả kinh doanh của công ty sau khi kiểm toán giảm hơn 90 tỷ đồng so với kết quả kinh doanh lũy kế quý 4/2010 đã công bố là căn cứ vào các quy định kế toán hiện hành, công ty đã bàn giao đất cho thuê và ghi nhận doanh thu cho thuê khu công nghiệp theo tổng giá trị hợp đồng cho thuê.

Tuy nhiên, qua quá trình kiểm toán, do thận trọng nên một vài khách hàng đã bàn giao đất cho thuê còn đang hoàn tất thủ tục pháp lý cấp số đỏ, Công ty đã điều chỉnh ghi nhận giảm doanh thu cho thuê khu công nghiệp của các khách hàng này và chuyển sang ghi nhận doanh thu trong năm 2011 khi thủ tục pháp lý hoàn tất.

Năm 2011, công ty đặt mục tiêu với doanh thu thuần đạt 2.500 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 400 tỷ đồng; cổ tức 20%.

Đồng thời, thông qua việc chi trả cổ tức và thưởng bằng cổ phiếu năm 2010. Trong đó cổ tức là 86,51%/mệnh giá; thưởng là 13,49%/mệnh giá. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2010 trên Báo cáo tài chính công mẹ được kiểm toán. Dự kiến quý 3 & 4/2011, công ty sẽ phát hành 400.000 - 600.000 trái phiếu chuyển đổi năm 2011, mệnh giá 1 triệu đồng, nhằm đầu tư cho các dự của công ty.