20:50 08/02/2009

SJS, SHC và SSC công bố kết quả kinh doanh năm 2008

Hà Anh

SJS, SHC và SSC vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế năm 2008

Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 của SJS đạt 42,43 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt 175,12 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 của SJS đạt 42,43 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt 175,12 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SJS-HOSE), Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn (SHC-HOSE) và Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam (SSC-HOSE) công bố kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế năm 2008.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà công bố doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4 đạt 114,64 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt 442,26 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 42,43 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt 175,12 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý 4 đạt 1.061 đồng; lũy kế năm 2008 đạt 4.378 đồng.

Trong khi đó, Công ty Hàng hải Sài Gòn công bố doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 4/2008 đạt 38,84 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt 175,12 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý 4 đạt 2,23 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt 15,46 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu EPS năm 2008 đạt 5.154 đồng.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam công bố doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch trong quý 4 đạt 43,1 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt 202,1 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 2,55 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt 30,41 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 22/1/2009, Hội đồng Quản trị công ty đã thông qua việc điều chỉnh bổ sung mức chi trả cổ tức năm 2008 từ 12% lên 15% (công ty đã chi trả 12% và sẽ chi trả thêm 3%) sau khi đã trích lập các quỹ và sẽ trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 biểu quyết thông qua.