11:17 13/09/2011

TAS điều chỉnh kế hoạch 2011 từ lãi thành lỗ 40 tỷ đồng

Mai Anh

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An (mã TAS-HNX) đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2011.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An (mã TAS-HNX) đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2011.

Theo đó, doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán từ 38 tỷ đồng, giảm 30 tỷ đồng so với kế hoạch ban đầu xuống còn 8 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí hoạt động kinh doanh từ 32 tỷ đồng tăng lên thành 48 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế theo đó từ 6 tỷ đồng xuống âm 40 tỷ đồng.

Được biết, theo báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2011 của TAS, doanh thu đạt 3,809 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế lỗ 15,96 tỷ đồng; EPS -1,148 đồng.

Như vậy, 6 tháng đầu năm 2011 TAS đã lỗ gần 16 tỷ đồng và bằng 40% kế hoạch lợi nhuận năm đã được điều chỉnh.