06:00 07/07/2021

Thanh Hóa: Rà soát dự án xây dựng nhà ở thương mại chưa bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội

Thanh Xuân

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản số 8899/UBND-CN về việc rà soát đối với các dự án xây dựng nhà ở thương mại (tại đô thị loại III trở lên) đã có quy hoạch chi tiết nhưng chưa bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị đề xuất dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô sử dụng đất từ 2 ha trở lên tại đô thị loại I, hoặc từ 5 ha trở lên tại các đô thị loại II và loại III cần tiến hành rà soát, tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết các dự án nhằm bố trí quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Đối với trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị thuộc diện phải bố trí quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định nhưng do có sự thay đổi quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết của địa phương dẫn đến việc bố trí quỹ đất 20% không còn phù hợp cần: giao các đơn vị đề xuất dự án có báo cáo rà soát và đề xuất ý kiến cụ thể.

Trong đó phải xác định rõ vị trí, diện tích đất bố trí thay thế tại địa điểm khác trên phạm vi địa bàn, gửi Sở Xây dựng trước ngày 15/7/2021 tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 5/8/2021 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận.

Mới đây, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội cũng đã có văn bản gửi các sở ngành thực hiện chỉ đạo chỉ đạo của Thành uỷ các nội dung liên quan đến đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố. Trong đó có việc rà soát toàn bộ quỹ đất 20%.

Thành phố đã giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng Hà Nội và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát quỹ đất 20% (25%) toàn bộ quy hoạch chi tiết dự án đầu tư phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị, dự án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch chi tiết phải bố trí nhà ở xã hội, kể cả quy hoạch chi tiết phân cấp quận, huyện, thị xã, tổng hợp báo cáo gửi Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân Thành phố.

Hiện nay, tại một số địa phương, việc phát triển nhà ở xã hội chưa đạt yêu cầu bởi trong quy hoạch đô thị, khu công nghiệp chưa xác định rõ quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội. Đồng thời chưa thực hiện nghiêm quy định dành 20% quỹ đất trong các dự án nhà ở thương mại để phát triển nhà ở xã hội. Đối với trường hợp vi phạm cần có chế tài thích đáng.

Ngoài ra cũng có trường hợp, có bố trí nhưng ở tại các vị trí không thuận lợi hoặc chưa giải phóng xong mặt bằng, dẫn đến thiếu quỹ đất sạch để triển khai các dự án nhà ở xã hội.