22:03 16/06/2021

Hà Nội: Rà soát toàn bộ quỹ đất, dự án phát triển nhà ở xã hội

Phan Nam -

Thành phố yêu cầu rà soát, thống kê đầy đủ các quỹ đất quy định là 20% và quỹ đất nhà ở xã hội độc lập mà chủ đầu tư các dự án đầu tư phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị trên địa bàn Thành phố có trách nhiệm phải bố trí và dự án nhà ở xã hội (riêng)...

Trong văn bản số 1743/UBND – ĐT mà Uỷ ban nhân dân TP.Hà Nội vừa thông báo tới một số Sở và Uỷ ban các quận huyện về việc thực hiện chỉ đạo của Thành uỷ các nội dung liên quan đến đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố, thì thời hạn mà các sở liên quan phải rà soát, báo cáo toàn bộ quỹ đất, dự án phát triển nhà ở xã hội là trước 25/6.

Hà Nội: Rà soát toàn bộ quỹ đất, dự án phát triển nhà ở xã hội - Ảnh 1

Sở Xây dựng cũng được giao chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài Nguyên Môi trường và các đơn vị liên quan tổng hợp kiểm tra rà soát, tham mưu dự thảo văn bản của Ban cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân Thành phố báo cáo Thường trực thành uỷ, Ban thường vụ Thành uỷ các nội dung liên quan đến trách nhiệm, nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội theo quy định pháp luật trên địa bàn thành phố.

Trong đó làm rõ: tình hình, kết quả thực hiện các kết luận của Thường trực Thành uỷ, Ban thường vụ Thành uỷ về công tác phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2016 – 2020;

Rà soát lại các văn bản kết luận, chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố, cơ quan liên quan để tham mưu, điều chỉnh phù hợp các quy định pháp luật hiện hành; Rà soát, thống kê đầy đủ các quỹ đất quy định là 20% (thành phố Hà Nội là 25%) và quỹ đất nhà ở xã hội độc lập mà chủ đầu tư các dự án đầu tư phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn Thành phố có trách nhiệm phải bố trí và dự án nhà ở xã hội (riêng);

Tình hình triển khai thực hiện cơ chế thí điểm 05 khu nhà ở xã hội tập trung theo tinh thần nội dung Thông báo số 508/TB-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội và Thông báo số 45/TB-VP ngày 08/02/2021 của Văn phòng UBND Thành phố; Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025;

Đồng thời, làm rõ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các quy định của pháp luật hiện hành (Nghị định số 49/2001/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, Luật Thủ đô, Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đất đai) để thực hiện công tác phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố. Trên cơ sở đó, tham mưu, đề xuất, kiến nghị những nội dung cụ thể thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân, Hội đồng nhân dân Thành phố… báo cáo Uỷ ban nhân dân Thành phố trước ngày 30/6/2021. 

Thành phố cũng giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát quỹ đất 20% (25%) toàn bộ quy hoạch chi tiết dự án đầu tư phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị (phải bố trí nhà ở xã hội), dự án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch chi tiết phải bố trí nhà ở xã hội, kể cả quy hoạch chi tiết phân cấp quận, huyện, thị xã, tổng hợp gửi Sở Xây dựng và báo cáo UBND Thành phố trước ngày 25/6/2021.