07:47 29/12/2021

Vi phạm công bố thông tin và quản trị công ty, nhiều doanh nghiệp bị phạt nặng

Hà Anh

SSC đã ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Nông dược HAI (mã HAI-HOSE); Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (mã KLF-HNX); Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc (mã BNA-HNX)...

Biểu đồ giá cổ phiếu HAI.
Biểu đồ giá cổ phiếu HAI.

Theo đó, HAI bị phạt tổng cộng là 130 triệu đồng - trong đó, có 70 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật, quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP. Cụ thể, tại BCTC riêng năm 2019 đã kiểm toán, BCTC riêng năm 2020 đã kiểm toán, BCTC riêng bán niên năm 2021 đã soát xét của Công ty, Công ty không thuyết minh và thuyết minh chưa đầy đủ về các bên liên quan với Công ty và các giao dịch, số dư với các công ty này (nếu có). 

Cụ thể, tại BCTC riêng năm 2019 đã kiểm toán, Công ty không thuyết minh và thuyết minh chưa đầy đủ về các bên liên quan với Công ty bao gồm: thuyết minh chưa đầy đủ về Công ty cổ phần Tập đoàn FLC  (mã FLC-HOSE) do Phó Tổng Giám đốc FLC là Chủ tịch Hội đồng quản trị HAI; không thuyết minh về CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (mã KLF-HNX) do ông Nguyễn Đức Công - Tổng Giám đốc KLF đồng thời là Phó Tổng giám đốc của HAI và số dư phải trả người bán tại thời điểm cuối năm với KLF; không thuyết minh về CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (mã AMD-HOSE) do ông Nguyễn Đức Công - Tổng Giám đốc AMD đồng thời là Phó Tổng giám đốc của HAI.

Tại BCTC riêng năm 2020 đã kiểm toán, Công ty không thuyết minh và thuyết minh chưa đầy đủ về các bên liên quan với Công ty bao gồm: Thuyết minh chưa đầy đủ về CTCP Tập đoàn FLC (mã FLC-HOSE) do bà Bùi Hải Huyền - Tổng Giám đốc FLC là Chủ tịch HĐQT HAI; không thuyết minh về KLF do ông Nguyễn Đức Công - Tổng Giám đốc KLF đồng thời là Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc của HAI và số dư phải trả người bán, người mua trả tiền trước tại thời điểm đầu năm với KLF; không thuyết minh về AMD do ông Nguyễn Đức Công - Tổng Giám đốc AMD đồng thời là Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc của của HAI); không thuyết minh về CTCP Đầu tư Khai khoáng và Quản lý Tài sản FLC (mã GAB-HOSE) do ông Nguyễn Đức Công - Tổng Giám đốc GAB đồng thời là Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc của HAI.

Tại BCTC riêng bán niên 6 tháng 2021 đã soát xét, Công ty không thuyết minh về các bên liên quan với Công ty bao gồm: không thuyết minh về KLF do ông Nguyễn Đức Công – Chủ tịch HĐQT KLF đồng thời là Chủ tịch HĐQT của HAI; không thuyết minh về AMD do ông Nguyễn Đức Công - Tổng Giám đốc AMD đồng thời là Chủ tịch HĐQT của HAI; không thuyết minh về GAB do ông Nguyễn Đức Công - Tổng Giám đốc GAB đồng thời là Chủ tịch HĐQT của HAI.

Bên cạnh đó, công ty không trình bày đầy đủ thông tin về bên có liên quan, giao dịch với bên có liên quan tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019, năm 2020 và sáu tháng đầu năm 2021 theo mẫu quy định tại Phụ lục số 5 ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (Thông tư số 155/2015/TT-BTC), nay là mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (Thông tư số 96/2020/TT-BTC).

Cụ thể, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 của HAI không trình bày thông tin về các giao dịch với người có liên quan như: CTCP Tập đoàn FLC, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa ốc HAI, Công ty TNHH SX và TM HAI Long An, theo mẫu quy định tại Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC.

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 của HAI không trình bày thông tin về thành viên HĐQT độc lập/thành viên HĐQT không điều hành, không trình bày đầy đủ các giao dịch với người có liên quan như: CTCP Tập đoàn FLC, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa ốc HAI, theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC.

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021 của HAI không trình bày thông tin về mô hình quản trị công ty, thông tin về thành viên HĐQT độc lập/thành viên HĐQT không điều hành và thời điểm bắt đầu/không còn thành viên HĐQT độc lập/thành viên HĐQT không điều hành, không trình bày giao dịch với người có liên quan như: giao dịch mua hàng, bán hàng với Công ty TNHH Nông Dược HAI Quy Nhơn, Công ty TNHH SX và TM HAI Long An, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa ốc HAI, theo quy định tại mẫu Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC.

Đồng thời, Công ty bị phạt tiếp 60 triệu đồng đối với lỗi báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật, theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP. Theo đó, Công ty có 2 nhân sự Ban kiểm soát mới được bổ sung tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 20/5/2021 nhưng đến ngày 07/9/2021 Công ty mới gửi báo cáo SSC bản cung cấp thông tin của 02 nhân sự này và đăng tải trên hệ thống công bố thông tin của SSC.

Cùng ngày, Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (mã KLF-HNX) bị phạt 85 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch.

Cụ thể, công ty này công bố thông tin sai lệch đối với số liệu lợi nhuận sau thuế năm 2019 trên Báo cáo tài chính quý 4/2019 và công ty này buộc cải chính thông tin theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo quy định tại khoản 41 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Đồng thời, Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc (mã BNA-HNX) bị phạt 70 triệu đồng công ty này không thực hiện công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của SSC đối với thông báo doanh nghiệp kiểm toán ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, Bản cung cấp thông tin của Tổng Giám đốc ngày 07/6/2020; công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN đối với Báo cáo thường niên năm 2019.

Trước đó, bà Trần Đa Linh (Hà Nội), cổ đông lớn của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà (mã SHI-HOSE) bị phạt 70 triệu đồng do không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể, ngày 20/12/2018, bà Trần Đa Linh mua 336.140 cổ phiếu SHI dẫn đến số lượng cổ phiếu sở hữu tăng từ 4.052.771 cổ phiếu lên đến 4.388.911 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 4,76% lên đến 5,16% và trở thành cổ đông lớn của SHI.

Đến ngày 01/3/2019, bà Trần Đa Linh bán 966.370 cổ phiếu SHI dẫn đến số lượng cổ phiếu sở hữu giảm xuống còn 3.600.331 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu là 4,23% và không còn là cổ đông lớn của SHI.

Tuy nhiên, bà Trần Đa Linh không công bố thông tin khi sở hữu 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn; Đến ngày 08/4/2020, bà Trần Đa Linh mua 261.310 cổ phiếu SHI làm tăng khối lượng (tỷ lệ) sở hữu từ 4.082.920 cổ phiếu SHI (4,71%) lên 4.344.230 cổ phiếu SHI (5%) và trở thành cổ đông lớn của SHI. Tuy nhiên, đến ngày 29/5/2020, HOSE mới nhận được công bố thông tin của bà Trần Đa Linh.