22:13 18/11/2021

SSC ra quyết định xử phạt một công ty và cổ đông lớn do vi phạm

Hà Anh

SSC đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Hưng Phú (Hưng Yên); Công ty Cổ phần Vinavico (Hà Nội); Công ty Cổ phần Hestia (Hà Nội)...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Hưng Phú (Hưng Yên); Công ty Cổ phần Vinavico (Hà Nội); Công ty Cổ phần Hestia (Hà Nội); Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (Bình Dương); Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu (Bắc Ninh) và hai cổ đông lớn của CTCP Đầu tư PV2 (mã PV2) và Công ty cổ phần Bao bì Biên Hòa (mã SVI) do mua bán không báo cáo và công bố thông tin không đúng quy định.

Theo đó, Công ty Hưng Phú (Hưng Yên) bị phạt 350 triệu đồng theo quy định tại điểm e khoản 2a Điều 14 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được bổ sung theo khoản 16 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do không đăng ký giao dịch chứng khoán.

Cụ thể, công ty đã trở thành công ty đại chúng trước ngày 01/01/2016 thời điểm Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết có hiệu lực.

Ngày 09/06/2017, UBCKNN đã có công văn số 3841/UBCK-GSĐC yêu cầu Công ty đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch Upcom. Tuy nhiên, đến nay Công ty chưa thực hiện đăng ký giao dịch.

- Công ty Cổ phần Vinavico (Hà Nội) bị phạt 100 triệu đồng do Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của SSC và trên trang thông tin điện tử của HNX về Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên các năm 2018, 2019; BCTC bán niên các năm 2017, 2018, 2019 đã được soát xét; BCTC các năm 2017, 2018, 2019, 2020 đã được kiểm toán; BCTC các quý 2,3,4 năm 2018; BCTC quý 1 năm 2019; Báo cáo tình hình quản trị công ty các năm 2018, 2019; Báo cáo thường niên các năm 2017, 2018, 2019; BCTC các quý 2, 3 năm 2019;

Đồng thời, công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định trên trang thông tin điện tử của HNX đối với Quyết định số 4911/QĐ-CT-QLN ngày 27/01/2016 của Cục thuế Hà Nội về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với Công ty cổ phần Vinavico.

- Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã TTF-HOSE) bị phạt 100 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể: TTF đã bán 8.893.998 cổ phiếu TTF từ tháng 7/2020 đến tháng 12/2020 và bán 3.729.513 cổ phiếu TTF vào tháng 3/2021 nhưng không thực hiện công bố thông tin trong thời hạn 24h kể từ khi có quyết định bán cổ phiếu quỹ.

- Công ty Cổ phần Hestia (Hà Nội) bị phạt 85 triệu đồng do không công bố thông tin đối với Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Cuối cùng, Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu (Bắc Ninh) bị phạt 60 triệu đồng do công ty này công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với Báo cáo tài chính năm 2018, năm 2019 đã kiểm toán, Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2020, Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020, Báo cáo thường niên năm 2018, năm 2019, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trên Báo cáo tài chính năm 2019.

Ngoài ra, hai cổ đông lớn của PV2 và SVI bị phạt do không đăng ký chào mua công khai và công bố thông tin không đúng thời hạn.

Theo đó, ông Nguyễn Phúc Anh (Hà Nội) bị phạt 100 triệu đồng do không đăng ký chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

Cụ thể: từ ngày 05/7/2018 đến ngày 06/7/2018, ông Nguyễn Phúc Anh đã mua 3.408.000 cổ phiếu của CTCP Đầu tư PV2 (mã PV2-HNX), làm tăng số lượng cổ phiếu sở hữu tăng lên 9.392.500 cổ phiếu, chiếm 25,48%. Ngày 16/10/2018 ông Nguyễn Phúc Anh mua tiếp 1.800.000 cổ phiếu PV2, làm số lượng cổ phiếu sở hữu tăng lên 11.304.500 cổ phiếu PV2, chiếm 30,66% nhưng không đăng ký chào mua công khai theo quy định

Đồng thời, biện pháp khắc phục hậu quả là buộc từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm và phải chuyển nhượng số cổ phần đó để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới 25% số cổ phiếu đang lưu hành của một công ty đại chúng trong thời hạn tối đa 06 tháng quy định tại điểm c khoản 6 Điều 13 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (Căn cứ kết quả giám sát của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, ngày 30/10/2018, ông Nguyễn Phúc Anh đã bán 400.000 cổ phiếu PV2, giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ xuống 9.145.000 cổ phiếu, chiếm 24,80%).

- Bà Trần Mai Anh (Hà Nội) bị phạt 30 triệu đồng do bà Trần Mai Anh công bố thông tin không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.

Cụ thể: bà Trần Mai Anh đã thực hiện mua 174.960 cổ phiếu SVI của Công ty cổ phần Bao bì Biên Hòa vào ngày 09/8/2019 làm tăng số lượng sở hữu từ 484.364 cổ phiếu, chiếm 3,77% lên 659.324 cổ phiếu, chiếm 5,14% số cổ phiếu có quyền biểu quyết và trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Bao bì Biên Hòa.

Đến ngày 05/9/2019, bà Mai Anh thực hiện bán 135.000 cổ phiếu SVI làm giảm số lượng sở hữu từ 761.034 cổ phiếu, chiếm 5,93% xuống 626.034 cổ phiếu SVI, chiếm 4,87% và không còn là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Bao bì Biên Hòa.

Tuy nhiên, đến ngày 29/11/2019, HOSE mới nhận được công bố thông tin Báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn của bà Mai Anh.