10:15 22/07/2008

VTS trả cổ tức bằng cổ phiếu và tiền mặt

Ánh Nguyệt

VTS thanh toán cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 17%, tạm ứng cổ tức 6 tháng 2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ 23%

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh thông báo ngày 31/7/2008 là ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức của Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn (mã VTS).

Theo đó, VTS thanh toán cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 17% (cổ đông sở hữu 100 cổ phần được nhận 17 cổ phiếu mới, số lượng cổ phần được nhận được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phần lẻ phát sinh công ty sẽ trả bằng tiền, đồng thời công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu).

Đồng thời, VTS tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 23%/mệnh giá (1 cổ phần được nhận 2.300 đồng)

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu nhận cổ tức tại tư vấn lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu nhận cổ tức tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn – Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh.

Chi nhánh Trung tâm Lưu lý tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán VTS vào các ngày 30/7, 31/7 và 1/8/2008.