11:08 03/11/2020

9 tháng, Tasco báo lỗ hơn 89 tỷ đồng

Hà Anh

Quý 3/2020, lợi nhuận sau thuế của HUT lỗ 78,68 tỷ đồng - trong khi cùng kỳ lãi hơn 33 tỷ đồng - tương ứng -336,68%.

Biểu đồ giá cổ phiếu HUT - Nguồn: HNX.
Biểu đồ giá cổ phiếu HUT - Nguồn: HNX.

Công ty Cổ phần Tasco (mã HUT-HNX) đã có văn bản giải trình Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế quý 3/20202 giảm 336,68% so với cùng kỳ.

Cụ thể: Doanh thu thuần quý 3/2020 giảm 25,29% so với cùng kỳ đạt 192 tỷ đồng - trong đó: Doanh thu thuần từ hoạt động thu phí tự động không dừng tăng 65,86%, doanh thu thuần từ hoạt động thu phí BOT giảm 7,84%, doanh thu thuần từ dự án BT 39 theo quyết toán thì không có phát sinh (cùng kỳ đạt gần 59 tỷ);

Giá vốn hàng bán giảm 7,16% so với cùng kỳ và chiếm tới gần 99% trong doanh thu thuần khiến lợi nhuận gộp giảm mạnh từ hơn 52 tỷ đồng quý 3/2019 đến quý 3/2020 chỉ đạt gần 2 tỷ đồng.

Trong kỳ doanh thu hoạt động tài chính giảm 90,83% từ 86 tỷ đồng xuống còn gần 8 tỷ đồng; lãi/lỗ trong công ty liên doanh liên kết lỗ 15,7 tỷ đồng - cùng kỳ lãi 4,6 tỷ; lợi nhuận khác đạt 9 tỷ tăng 1.355,90% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế quý 3/2020 lỗ 78,68 tỷ đồng - trong khi cùng kỳ lãi hơn 33 tỷ đồng - tương ứng -336,68%.

Tasco cho biết, nguyên nhân quý 3 này lỗ so với cùng kỳ là do doanh thu bán hàng, giá vốn hàng bán giảm so với cùng kỳ năm trước làm lợi nhuận gộp giảm.

Trong quý 3/219 công ty ghi nhận lợi nhuận từ dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường 39B đoạn từ thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương đến thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thuỵ theo hình thức BT nên làm cho lợi nhuận kỳ trước cao hơn kỳ này gần 22 tỷ đồng.

Đối với hoạt động thu phí tại các trạm thu phí đường bộ để hoán vốn cho các Dự án đầu tư mà công ty thực hiện các hợp đồng BOT ký với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền do tình hình dịch bệnh phức tạp đã ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu thu phí đường bộ, dẫn đến hoạt động thu phí giảm.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm hơn 78 tỷ đồng so với cùng kỳ là do công ty đã ghi nhận khoản lãi trả chậm phải thu. Cùng với đó, khoản lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết giảm so với cùng kỳ là công ty ghi nhận khoản lỗ từ đầu tư vào công ty liên kết theo báo cáo tài chính quý 3 của Công ty Cổ phần Bất động sản Thái An.

Mặc dù có 9 tỷ đồng lãi từ hoạt động khác do trong kỳ công ty thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại toà nhà văn phòng số 20 đường Điện Biên do tài sản này hiện nay ít sử dụng và hiệu quả sử dụng thấp.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2020, doanh thu thuần của HUT đạt 535 tỷ đồng, giảm 37,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế lỗ hơn 89,75 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ lỗ hơn 83 tỷ đồng - trong khi cùng kỳ lãi hơn 25 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2020, tiền và các khoản tương đương của HUT tăng gần 100 tỷ so với hồi đầu năm đạt gần 245 tỷ đồng - trong đó tiền là 232 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng nhẹ lên 1.887 tỷ đồng - trong đó phải thu ngắn hạn của khách hàng là 1.525 tỷ đồng;

Tổng tài sản của Tasco tại thời điểm 30/9/2020 đạt 10.894 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả là gần 7.785 tỷ đồng - trong đó, nợ ngắn hạn của Tasco hơn 1.810 tỷ đồng và nợ dài hạn gần 5.975 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm hơn 100 tỷ so với hồi đầu năm còn hơn 227 tỷ đồng; quỹ đầu tư phát triển đạt 122 tỷ đồng.

Trước đó, HNX thông báo đưa cổ phiếu HUT vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ từ ngày 11/9/2020 do lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2020 đã được soát xét là con số âm.