12:35 15/10/2021

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép

Thu Hà -

Theo kế hoạch hoạt động năm 2021, toàn hệ thống Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã chủ động triển khai linh hoạt các giải pháp, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận trong 9 tháng đầu năm 2021...

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam luôn nỗ lực không ngừng để bảo vệ quyền lợi người gửi tiền.
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam luôn nỗ lực không ngừng để bảo vệ quyền lợi người gửi tiền.

Để đảm bảo thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 cũng như phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch hoạt động năm 2021, toàn hệ thống Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã chủ động triển khai linh hoạt các giải pháp, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận trong 9 tháng đầu năm 2021.

Theo đó, công tác giám sát được thực hiện đối với 100% tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi thông qua khai thác hiệu quả dữ liệu từ Ngân hàng Nhà nước và thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thường xuyên theo dõi, phân tích và hoàn thành các báo cáo giám sát định kỳ hàng quý đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, các báo cáo giám sát chuyên sâu định kỳ hàng tháng đối với quỹ tín dụng nhân dân có vấn đề; kịp thời tham mưu, đề xuất, kiến nghị Ngân hàng Nhà nước các vấn đề bất thường phát sinh có thể gây rủi ro, mất an toàn hệ thống tổ chức tín dụng.

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh thành trong cả nước phải thực hiện giãn cách xã hội, công tác kiểm tra của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, chất lượng các cuộc kiểm tra tiếp tục nâng cao với cách thức triển khai mới Trong 9 tháng đầu năm, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã thực hiện kiểm tra đối với 200/349 tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, đạt 57,3% kế hoạch định kỳ, bao gồm 22 ngân hàng và 178 Quỹ tín dụng nhân dân; kiểm tra 6/35 quý tín dụng nhân dân theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước năm 2021.

Nhằm góp phần đảm bảo an toàn hệ thống tài chính ngân hàng, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã chủ động theo dõi thường xuyên, giám sát chuyên sâu đối với các Qũy tín dụng nhân dân có vấn đề, cử cán bộ tham gia các Ban Kiểm soát đặc biệt kiểm soát đặc biệt, kịp thời nắm bắt diễn biến tình hình hoạt động của các quỹ này và Quỹ tín dụng nhân dân có tình hình đột xuất phát sinh, báo cáo Ngân hàng Nhà nước. Thực hiện miễn phí bảo hiểm tiền gửi cho các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi được kiểm soát đặc biệt theo quy định.

Để nâng cao vai trò của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong quá trình tham gia kiểm soát đặc biệt và để thống nhất trong nội bộ về quy trình, cách thức thực hiện, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã nghiên cứu, xây dựng Quy chế đánh giá tính khả thi của phương án phục hồi Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô được kiểm soát đặc biệt và Quy chế tham gia vào quá trình KSĐB tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã tích cực tham gia ý kiến đối với Phương án cơ cấu lại các Quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt; Dự thảo xây dựng kế hoạch và đề cương Đề án tổng thể cơ cấu lại hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân và định kỳ gửi Ngân hàng Nhà nước báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ về cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng.

Bên cạnh đó, để tham gia hỗ trợ xử lý các Quỹ tín dụng nhân dân yếu kém được đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã chủ động xây dựng mức vốn dự phòng đối với nghiệp vụ cho vay đặc biệt năm 2021, sẵn sàng cho vay đặc biệt khi có phát sinh.

Nhằm tiếp tục bổ sung cho Quỹ dự phòng nghiệp vụ, nâng cao năng lực tài chính để Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có thể tham gia sâu hơn vào quá trình cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã tích cực thực hiện công tác thu phí bảo hiểm tiền gửi cũng như đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chủ động xây dựng các phương án, nỗ lực thực hiện đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi một cách linh hoạt giữa hai thị trường sơ cấp và thứ cấp.

Hiện nay, Quỹ dự phòng nghiệp vụ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đạt 73,6 nghìn tỷ đồng, tăng 14,5 % so với thời điểm cuối năm 2020. Đây là nguồn lực tài chính quan trọng giúp Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng nhiệm vụ được giao.

Trong 3 tháng cuối năm 2021, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam quyết tâm nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch đảm bảo an toàn cho cán bộ, người lao động, vừa thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành kế hoạch hoạt động đã đề ra. Tiếp tục chủ động, sáng tạo nâng cao hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ, tập trung nghiên cứu nội dung sửa đổi, bổ sung Luật bảo hiểm tiền gửi.

Đồng thời, phấn đấu xây dựng tổ chức bảo hiểm tiền gửi ngày càng phát triển vững mạnh để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, thực sự là công cụ hữu hiệu góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chung ngành ngân hàng.