15:11 12/12/2022

Chuẩn bị lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Thanh Xuân -

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký Tờ trình số 473/TTr-CP gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), từ 3/1 đến 28/2/2023…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Mục đích của việc tổ chức lấy kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của nhân dân trong việc tham gia xây dựng Luật; tạo sự đồng thuận của nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong việc sửa đổi Luật Đất đai; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức với việc sửa đổi Luật Đất đai và tổ chức thi hành Luật.

Yêu cầu của việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân lần này là tiến hành rộng rãi, dân chủ, khoa học, nghiêm túc, thực chất, khách quan. Nội dung lấy ý kiến phải toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào một số chính sách lớn của dự án Luật, các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân được dư luận quan tâm... Các ý kiến đóng góp của nhân dân cần được tổng hợp đầy đủ, chính xác, khách quan và được nghiên cứu, tiếp thu, giải trình nghiêm túc để hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và báo cáo Quốc hội.

Việc lấy ý kiến cũng nhằm nâng cao trách nhiệm của cơ quan thông tấn, báo chí trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp ý kiến và phản ánh trung thực, kịp thời ý kiến của nhân dân; không để đối tượng xấu, thế lực thù địch lợi dụng chống phá, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo chặt chẽ của các cấp chính quyền, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc lấy ý kiến nhân dân.

Đối tượng lấy ý kiến gồm các tầng lớp nhân dân ở trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Các cơ quan nhà nước, tổ chức ở trung ương: bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Tòa án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Kiểm toán Nhà nước, Văn phòng Chủ tịch nước.

Các cơ quan nhà nước ở địa phương: HĐND, UBND, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức xã hội khác. Các học viện, trường đại học, viện nghiên cứu.

Hình thức tổ chức là góp ý trực tiếp bằng văn bản; Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm; Thông qua Cổng thông tin điện tử của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các các cơ quan thông tấn báo chí; Điều tra xã hội học về nội dung chính sách và tác động các chính sách trong dự thảo Luật; và các hình thức khác phù hợp.

Theo tờ trình, thời gian lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bắt đầu từ ngày 3/1 đến ngày 28/2/2023.