07:39 10/12/2022

Năm 2023, Bộ Tài chính ưu tiên cắt giảm thủ tục hành chính trong khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai

Trâm Anh -

Đây là một trong những yêu cầu được đặt ra trong Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính giai đoạn 2022 – 2025 theo Quyết định 1085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ...

Trước ngày 1/1/2025, cắt giảm ít nhất 20% thủ tục hành chính và 20% chi phí tuân thủ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.
Trước ngày 1/1/2025, cắt giảm ít nhất 20% thủ tục hành chính và 20% chi phí tuân thủ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Đối với việc thực hiện thống kê, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thuộc bộ thống kê, rà soát, trình bộ phê duyệt phương án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau, được quy định tại các văn bản do Bộ Tài chính tham mưu ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền.

Theo đó, các đơn vị thuộc bộ thống kê, rà soát và trình bộ phê duyệt phương án và thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giữa các đơn vị thuộc bộ với nhau được quy định tại các văn bản do Bộ Tài chính ban hành theo thẩm quyền.

Còn các Tổng cục tổ chức triển khai việc thống kê, rà soát và phê duyệt phương án thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giữa các đơn vị thuộc Tổng cục với nhau được quy định tại các văn bản do Thủ trưởng đơn vị mình ban hành theo thẩm quyền.

Về các mục tiêu cụ thể, kế hoạch nêu rõ, đối với việc thống kê, công bố, công khai, trước ngày 1/4/2023, 100% thủ tục hành chính giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính và thủ tục hành chính nội bộ giữa các đơn vị với nhau được thống kê, công bố (lần đầu) trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Kế hoạch cũng đưa ra lộ trình cụ thể về rà soát, phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa đối với thủ tục hành chính.

Cụ thể, "trước ngày 1/10/2023, các đơn vị rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với nhóm thủ tục hành chính trọng tâm ưu tiên như: quản lý ngân sách; quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý, sử dụng, khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai, tài nguyên", kế hoạch nêu rõ.

Việc khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai được thông qua các hoạt động như: chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất; đấu giá quyền sử dụng đất; thu tiền sử dụng đất; tiền thuê đất...

Trước ngày 1/1/2024, các đơn vị phải rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với ít nhất 50% thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý.

Trước ngày 1/1/2025, các đơn vị rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với 100% thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý.

Đối với thủ tục hành chính nội bộ của Bộ Tài chính, trước ngày 1/1/2025, 100% thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính được rà soát, đơn giản hóa, bảo đảm đạt tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

Trong đó, trước ngày 1/1/2024, rà soát và phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với ít nhất 50% thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý. Trước ngày 1/1/2025, rà soát và phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với 100% thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý.

Đối với thủ tục hành chính nội bộ của các Tổng cục thuộc Bộ, trước ngày 1/6/2023, các Tổng cục thuộc Bộ rà soát để lựa chọn thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý để công bố, công khai.

Trước ngày 1/9/2025, các Tổng cục thuộc Bộ rà soát, đơn giản hóa, bảo đảm tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% thủ tục hành chính nội bộ và 20% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính nội bộ đã công bố, công khai.

Kế hoạch cũng đề ra 5 nhóm nhiệm vụ thiết yếu mà Bộ Tài chính cần tập trung thực hiện trong thời gian tới để đảm bảo triển khai thành công, cụ thể.

Theo đó, thống kê, công bố, công khai thủ tục hành chính giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau và thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Tổ chức rà soát, phê duyệt thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính giữa các cơ quan hành chính nhà nước đối với 3 nhóm thủ tục hành chính trọng tâm ưu tiên thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

"Phối hợp với các Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành có liên quan rà soát, phê duyệt và thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên các lĩnh vực trọng tâm ưu tiên thuộc phạm vi quản lý của các bộ, ngành", kế hoạch nêu rõ.

Bên cạnh đó, tổ chức rà soát, phê duyệt, thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính giữa các cơ quan hành chính nhà nước không thuộc lĩnh vực trọng tâm ưu tiên

Cuối cùng, tổ chức rà soát, phê duyệt theo thẩm quyền và thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ của Bộ Tài chính và đơn vị trực thuộc bộ.