12:47 31/08/2022

Đà Nẵng rà soát quỹ đất công, kiên quyết xử lý lấn chiếm, xây dựng trái phép

Thanh Xuân

UBND TP.Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 2210/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Quản lý và khai thác quỹ đất công do Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý”…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Để quản lý quỹ đất công trên địa bàn thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Đà Nẵng được giao chủ trì, phối hợp với các công ty, ban quản lý dự án thực hiện cập nhật, công khai quỹ đất công và thực hiện các quy định về kê khai, thống kê quỹ đất công.

RÀ SOÁT LẠI QUỸ ĐẤT CÔNG

Trung tâm có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai rà soát đất công tại các dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố để bàn giao cho Trung tâm quản lý, khai thác theo quy định.

Đối với đất công chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng hoặc đã giải phóng xong mặt bằng nhưng chưa hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các công ty, ban quản lý dự án phối hợp Ban Giải phóng mặt bằng các quận, huyện thực hiện hoàn thành giải phóng mặt bằng để có đất thực tế, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và tiến hành bàn giao cho Trung tâm đưa vào quản lý, khai thác theo quy định.

Đối với quỹ đất dự trữ, trước khi đưa vào sử dụng đúng mục đích, UBND các quận, huyện thông báo về Trung tâm Phát triển quỹ đất để có kế hoạch thu hồi, bàn giao mặt bằng và cập nhật tình hình sử dụng đất công trên địa bàn thành phố hàng năm.

Đối với quỹ đất ở phân lô phục vụ tái định cư tại các quận, huyện, UBND các quận, huyện xây dựng kế hoạch tái định cư và thông báo cho Trung tâm Phát triển quỹ đất số lượng phục vụ kế hoạch tái định cư của các dự án trên địa bàn quận, huyện trước 4 tháng thực hiện.

Cùng với đó, cần thường xuyên cập nhật, công khai toàn bộ quỹ đất công lên cổng thông tin đất đai thành phố (https://ttdd.tnmt.danang.gov.vn); trang thông tin điện tử của Trung tâm Phát triển quỹ đất với các tiêu chí cụ thể về diện tích, vị trí, mục đích sử dụng, các thông tin về quy hoạch; Đo đạc lập hồ sơ toàn bộ quỹ đất công do Trung tâm đang quản lý, xác định ranh giới, mốc giới để đưa vào quản lý, khai thác theo quy định. Xây dựng phần mềm quản lý quỹ đất công để theo dõi, quản lý, khai thác quỹ đất công trên địa bàn thành phố.

Hàng năm, Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện công tác thống kê, kiểm kê quỹ đất công gửi UBND các quận, huyện và UBND các phường, xã để quản lý theo chức năng, nhiệm vụ.

 KIÊN QUYẾT XỬ LÝ LẤN CHIẾM, XÂY DỰNG TRÁI PHÉP 

Đối với công tác quản lý và xử lý lấn chiếm, xây dựng trái phép đối với quỹ đất công, Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp UBND các quận, huyện và UBND các phường, xã thực hiện thu hồi và đưa vào quản lý, khai thác theo quy định đối với quỹ đất công do các cá nhân, tổ chức đang lấn chiếm, sử dụng trái phép và các trường hợp đã có chủ trương sử dụng tạm.

Đồng thời, tổ chức kiểm tra thực tế, phát hiện và giải quyết kịp thời các hành vi lấn chiếm, xây dựng trái phép và tình trạng xả thải... trên đất công do Trung tâm quản lý. Các hành vi vi phạm phải tháo dỡ, di dời công trình, cây cối, vật kiến trúc... có trên quỹ đất, bàn giao lại mặt bằng chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày lập biên bản. Nếu tổ chức, cá nhân vi phạm không thực hiện việc bàn giao mặt bằng, Trung tâm đề nghị UBND các quận, huyện có biện pháp xử lý theo quy định.

Về khai thác quỹ đất lớn do Trung tâm quản lý trong giai đoạn 2021-2025, Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện xây dựng phương án xử lý cho từng quỹ đất lớn.

Trong đó, đối với quỹ đất đã có mặt bằng, đầy đủ hạ tầng và có chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất thì đưa vào kế hoạch triển khai đấu giá theo quy định. Đối với quỹ đất lớn đã có mặt bằng nhưng chưa có kế hoạch triển khai đấu giá quyền sử dụng đất thì xây dựng phương án cho thuê mặt bằng có thời hạn thông qua hình thức đấu giá cho thuê mặt bằng.

Đối với việc khai thác quỹ đất dự trữ, đất phân lô chưa bố trí tái định cư, hàng năm, Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp tục cập nhật, tổng hợp và báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định các quỹ đất lớn do UBND các quận, huyện có ý kiến đề xuất không khai thác, để lại phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương vào quỹ đất dự trữ của thành phố.

Theo thống kê, quỹ đất dự trữ hiện nay gồm 134 quỹ đất lớn. Quỹ đất ở phân lô chưa bố trí tái định cư do Trung tâm đang quản lý là 22.196 lô. Trong đó: 7.207 lô chưa có đất thực tế và 14.989 lô đã có đất thực tế (tính đến 30/5/2021).

Về khai thác quỹ đất dự trữ và đất ở phân lô chưa bố trí, trên cơ sở quỹ đất dự trữ và đất tái định cư chưa bố trí được cập nhật hàng năm, Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với UBND quận, huyện và các cơ quan liên quan xây dựng phương án cho thuê mặt bằng có thời hạn các quỹ đất trống chưa sử dụng từ hai loại quỹ đất này cho các cá nhân và tổ chức để kinh doanh, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh trình UBND TP. Đà Nẵng cho thuê mặt bằng có thời hạn hàng năm theo quy trình tương tự như cho thuê mặt bằng có thời hạn đối với quỹ đất lớn tại Đề án.