21:28 09/09/2022

Đề xuất giảm tối đa 50% hàng loạt khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông vận tải

Trâm Anh

Bộ Tài chính đề xuất giảm đến 50% một số khoản phí, lệ phí so với mức thu hiện hành đến hết năm 2022 trong các lĩnh vực hàng hải, hàng không, đường sắt và đường thuỷ nội địa...

Các khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông vận tải được đề xuất giảm đến hết năm 2022.
Các khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông vận tải được đề xuất giảm đến hết năm 2022.

Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông vận tải và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động.

Cụ thể, thứ nhất, trong lĩnh vực hàng hải, Bộ Tài chính đề xuất thu phí trọng tải tàu, thuyền đối với hoạt động hàng hải nội địa bằng 80% mức thu phí quy định tại Khoản 1 Điều 12 Chương III Biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải đối với hoạt động hàng hải nội địa, ban hành kèm theo Thông tư số 261/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải.

Bên cạnh đó, phí bảo đảm hàng hải đối với hoạt động hàng hải nội địa; lệ phí ra, vào cảng biển đối với hoạt động hàng hải nội địa bằng 80% mức thu phí quy định hiện hành.

Thứ hai, trong lĩnh vực hàng không, phí thẩm định cấp chứng chỉ, giấy phép, giấy chứng nhận trong hoạt động hàng không dân dụng; cấp giấy phép ra vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay (trừ nội dung thu tại các số thứ tự: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.1, 5, 6 Mục VI Phần A Biểu mức thu phí, lệ phí áp dụng mức thu phí tương ứng quy định tại Mục VI Phần A Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không ban hành kèm theo Thông tư số 193/2016/TT-BTC) bằng 80% mức thu phí quy định tại Mục VI Phần A Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không ban hành kèm theo Thông tư số 193/2016/TT-BTC ngày 8/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không.

Theo đó, phí cấp lần đầu giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, kinh doanh hàng không chung vì mục đích thương mại chỉ còn 16 triệu đồng so với quy định hiện hành; phí cấp lần đầu giấy phép cung cấp dịch vụ tại cảng hàng không quốc tế chỉ còn 40 triệu đồng, giảm 10 triệu đồng so với trước...

Phí thẩm định cấp giấy phép trong hoạt động hàng không được đề xuất giảm 20%.
Phí thẩm định cấp giấy phép trong hoạt động hàng không được đề xuất giảm 20%.

Ngoài ra, phí đăng ký giao dịch bảo đảm đối với tàu bay (trừ nội dung thu tại số thứ tự 4 Mục VIII Phần A Biểu mức thu phí, lệ phí áp dụng mức thu phí quy định tại Mục VIII Phần A Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không ban hành kèm theo Thông tư số 193/2016/TT-BTC) cũng giảm còn 80% mức thu phí quy định tại Mục VIII Phần A Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không ban hành kèm theo Thông tư số 193/2016/TT-BTC.

Đáng chú ý, nhiều loại phí, lệ phí trong lĩnh vực đường sắt và đường thuỷ nội địa được đề xuất giảm lớn nhất, lên đến 50% so với quy định hiện hành.

Thứ ba, phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt bằng 50% mức thu phí quy định tại Điều 3 Thông tư số 295/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt.

Theo đó, khi thông tư này có hiệu lực, mức phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt chỉ còn 4% trên doanh thu kinh doanh vận tải đường sắt, giảm 50% so với hiện nay.

Thứ tư, đối với lệ phí ra, vào cảng, bến thủy nội địa; phí trình báo đường thủy, Bộ Tài chính cũng đề xuất mức thu mới bằng 50% mức thu hiện hành.

Mức giảm này dự kiến từ khi thông tư được ban hành có hiệu lực đến năm 2022. Kể từ ngày 1/1/2023 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí quy định tại biểu nêu trên thực hiện theo các quy định cũ. Ngoài mức thu các khoản phí, lệ phí quy định nêu trên, các nội dung khác thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các thông tư hiện hành.

 

Theo thống kê mới nhất của Bộ Tài chính, việc giảm mức thu một số khoản phí, lệ phí hỗ trợ cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, theo Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong 8 tháng qua lên tới khoảng 900 tỷ đồng.