06:17 15/04/2021

Dự kiến cuối năm 2023 chuyển toàn bộ cổ phiếu niêm yết từ HNX sang HOSE

K.LINH

Từ ngày 1/7/2023 đến chậm nhất hết ngày 31/12/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM tiếp nhận cổ phiếu của doanh nghiệp niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định lộ trình sắp xếp lại các thị trường giao dịch cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán phái sinh và các loại chứng khoán khác.

Điều 4 dự thảo nêu rõ: Chậm nhất đến hết ngày 30/6/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thống nhất tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm niêm yết, thị trường cổ phiếu đăng ký giao dịch của tổ chức chưa niêm yết theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cụ thể, trước ngày 1/7/2023: HOSE tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu mới của doanh nghiệp đáp ứng điều kiện niêm yết quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 120 tỷ đồng trở lên.

Từ ngày 1/7/2023 đến chậm nhất hết ngày 31/12/2023: HOSE tiếp nhận cổ phiếu của doanh nghiệp niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Từ ngày 1/1/2025 đến chậm nhất hết ngày 30/6/2025: HOSE tiếp nhận cổ phiếu của doanh nghiệp đăng ký giao dịch từ HNX.

Đối với HNX, từ ngày 1/7/2023: HNX không tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu mới của doanh nghiệp. Từ ngày 1/7/2023 và chậm nhất đến hết ngày 31/12/2023: HNX thực hiện chuyển cổ phiếu của doanh nghiệp niêm yết từ HNX sang HOSE.

Từ ngày 1/1/ 2025 đến chậm nhất hết ngày 30/06/ 2025: HNX thực hiện chuyển cổ phiếu của doanh nghiệp đăng ký giao dịch từ HNX sang HOSE.

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam xây dựng kế hoạch chuyển cổ phiếu của doanh nghiệp niêm yết, đăng ký giao dịch từ HNX sang HOSE  và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận trước khi ban hành

Đối với thị trường giao dịch trái phiếu, Thông tư nêu chi tiết: Chậm nhất đến hết ngày 31/12/2022, HNX thống nhất tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

HOSE tiếp tục tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu chính quyền địa phương đã niêm yết trước ngày 1/1/ 2021 cho đến ngày đáo hạn; thực hiện chuyển trái phiếu doanh nghiệp niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và không tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu mới. 

Chậm nhất đến hết ngày 31/12/2021, HOSE  hoàn thành việc chuyển trái phiếu doanh nghiệp niêm yết sang HNX.

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam xây dựng kế hoạch chuyển trái phiếu doanh nghiệp niêm yết tại HOSE sang HNX theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều này và phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận trước khi ban hành. 

Trường hợp trước ngày 30/9/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam chưa đi vào hoạt động, HOSE có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chuyển trái phiếu doanh nghiệp niêm yết tại HOSE sang HNX trên cơ sở phối hợp với HNX và phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận trước khi ban hành.

Đối với chứng khoán phái sinh, HNX tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.