21:33 31/08/2021

HAG nói gì khi bị kiểm toán nhấn mạnh vi phạm cam kết vay vốn và nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục?

Hà Anh -

Về việc này, HAG cho biết tại ngày lập BCTC 6 tháng đầu năm 2021, HAGL đã lập kế hoạch cho 12 tháng tiếp theo bao gồm dòng tiền dự kiến sẽ được tạo ra từ việc thanh lý một phần các khoản đầu tư tài chính, thu hồi nợ từ các đối tác và dòng tiền tạo ra từ các dự án đang triển khai...

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) thông báo giải trình ý kiến nhấn mạnh tại BCTC soát xét bán niên 2021.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 chưa soát xét đạt gần 18,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế trên BCTC hợp nhất bán niên 2021 đã soát xét đạt hơn 8,3 tỷ đồng.

HAL cho biết trong quá trình soát xét báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2021, công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đề nghị điều chỉnh các số liệu liên quan đến lợi nhuận sau thuế gồm tăng giá vốn hàng bán do các điều chỉnh liên quan đến phân bổ giá trị hợp lý của các tài sản trên khía cạnh hợp nhất, hai là giảm dự phòng các khoản phải thu sau khi thực hiện rà soát khả năng thu hồi.

Kết thúc 6 tháng đầu năm, HAG cho biết lãi hợp nhất bán niên 2021 đã soát xét đạt hơn 8,3 tỷ đồng - trong khi cùng kỳ là lỗ gần 1,4 tỷ đồng là do công ty ghi nhận lợi nhuận gộp giảm gần 308 tỷ đồng do trong kỳ Tập đoàn không còn hợp nhất lợi nhuận của HNG và các công ty con của HNG.

Mặt khác, lãi từ hoạt động tài chính tăng hơn 186 tỷ đồng chủ yếu là trong kỳ tăng lãi thanh lý khoản đầu tư vào HNG; chi phí bán hàng giảm gần 168 tỷ đồng chủ yếu là do không còn hợp nhất Nhóm các công ty HNG; chi phí quản lý giảm 1,3 tỷ chủ yếu là do trong quý 2/2020 công ty quyết định trích lập dự phòng liên quan đến các khoản phải thu khó đòi lớn trong quá khứ. Tuy nhiên trong quý 2 này khoản dự phòng công nợ tồn đọng giảm so với cùng kỳ năm trước.

Thêm vào đó, lỗ khác tăng hơn 146,8 tỷ đồng chủ yếu là do trong kỳ công ty ghi nhận chuyển đổi một số vườn cây không hiệu quả sang trồng chuối.

Bên cạnh đó, HAG cũng giải trình ý kiến nhấn mạnh tại BCTC soát xét bán niên 2021. Cụ thể: trong BCTC hợp nhất đã soát xét bán niên 2021, ghi nhận lỗ luỹ kế hiện tại gần 7.372 tỷ đồng và khoản lỗ luỹ kế trong BCTC tổng hợp của công ty là âm gần 7.066 tỷ đồng.

Ngoài ra, tại ngày này, kiểm toán cho biết Tập đoàn cũng đang vi phạm một số cam kết đối với hợp đồng vay. Theo đó, kiểm toán có nhấn mạnh việc tồn tại các yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn.

Về việc này, HAG cho biết tại ngày lập BCTC 6 tháng đầu năm 2021, HAGL đã lập kế hoạch cho 12 tháng tiếp theo bao gồm dòng tiền dự kiến sẽ được tạo ra từ việc thanh lý một phần các khoản đầu tư tài chính, thu hồi nợ từ các đối tác và dòng tiền tạo ra từ các dự án đang triển khai.

Tập đoàn cũng đang trong quá trình làm việc với các bên cho vay về việc điều chỉnh các điều khoản đã vi phạm của các hợp đồng vay có liên quan. Theo đó, Tập đoàn có thể hoàn trả các khoản nợ khi đến hạn và tiếp tục hoạt động trong kỳ kế toán tiếp theo. Dựa trên các cơ sở này, ban Tổng Giám đốc Tập đoàn tiến hành lập BCTC giữa niên độ trên cơ sở đáp ứng giả định hoạt động liên tục.

Ngoài ra, HAGL cũng đã thông qua việc lấy ý kiến cổ đông về việc sử dụng thặng dư vốn cổ phần để giảm lỗ luỹ kế với tổng giá trị gần 3.264 tỷ đồng.

Cũng theo HAGL, trong năm 2021, doanh thu từ bán trái cây tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu. Trong đó, doanh thu từ bán chuối đem lại nguồn thu tiền chính trong ngắn hạn do thời gian kiến thiết cơ bản ngắn, sản lượng thu hoạch cao, giá bán ổn định.

Bên cạnh đó, Tập đoàn đã và đang chủ trương mở rộng hoạt động chăn nuôi heo và bò sinh sản. Trong tương lai, hoạt động chăn nuôi hứa hẹn mang lại doanh thu lớn và tạo dòng tiền cho Tập đoàn.

Ngoài ra, Tập đoàn cũng đang tiếp tục thực hiện tái cơ cấu tài chính và làm việc với các bên cho vay để thực hiện các biện pháp giãn nợ, giảm lãi suất. Vì vậy, Tập đoàn HAG xét đoán rằng sẽ có khả năng tiếp tục hoạt động bình thường và việc lập BCTC trên cơ sở hoạt động liên tục là hợp lý.