10:31 21/08/2013

Hai trường hợp được tăng lương trước thời hạn

Ngô Trang

Hướng dẫn quan trọng của Bộ Nội vụ về nâng lương trước thời hạn và nâng lương thường xuyên

 Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động lập thành tích xuất sắc 
trong thực hiện nhiệm vụ và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
 đã có thông báo nghỉ hưu sẽ được nâng lương trước thời hạn.<br>
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã có thông báo nghỉ hưu sẽ được nâng lương trước thời hạn.<br>
Bộ Nội vụ vừa có văn bản hướng dẫn chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công nhân viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị.

Theo đó, có hai trường hợp sẽ được nâng lương trước thời hạn, bao gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã có thông báo nghỉ hưu.

Đối với trường hợp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, thì cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vừa phải đạt đủ hai tiêu chuẩn để nâng lương thường xuyên; đồng thời, phải lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31/12 của năm xét bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định.

Đối với trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu, nếu trong thời gian giữ bậc đạt đủ hai tiêu chuẩn để nâng lương thường xuyên, chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với quy định.

Ngoài hướng dẫn trên, Bộ Nội vụ cũng vừa ban hành Thông tư 08/2013 hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Về chế độ nâng bậc lương thường xuyên, đối với chuyên gia cao cấp, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong bảng lương chuyên gia cao cấp thì sau đủ 5 năm giữ bậc lương trong bảng lương chuyên gia cao cấp thì được xét nâng một bậc lương.

Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc chức danh, thì sau đủ 3 năm giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương.

Với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống và nhân viên thừa hành, phục vụ, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau đủ 2 năm giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương…