14:18 01/07/2021

Hoàn thiện Luật Bảo hiểm tiền gửi để bảo vệ người gửi tiền tốt hơn

Song Linh

Sau gần 10 năm đi vào cuộc sống, Luật Bảo hiểm tiền gửi đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động bảo hiểm tiền gửi, bảo vệ tốt hơn quyền lợi người gửi tiền...

Cần sớm sửa luật Bảo hiểm tiền gửi để bảo vệ người gửi tiền tốt hơn.
Cần sớm sửa luật Bảo hiểm tiền gửi để bảo vệ người gửi tiền tốt hơn.

Tuy nhiên, trước yêu cầu hội nhập sâu rộng, những thay đổi của thực tiễn và hệ thống pháp luật hiện hành, Luật Bảo hiểm tiền gửi cũng cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình mới và sự thay đổi của hệ thống pháp luật hiện hành. Việc tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý nhằm đảm bảo một hệ thống pháp luật đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho các định chế tài chính hoạt động hiệu quả là một yêu cầu khách quan.

Đánh giá về Luật Bảo hiểm tiền gửi hiện hành, ông Tạ Quang Đôn - Vụ trưởng Vụ Pháp chế Ngân hàng Nhà nước cho biết, bên cạnh những mặt đạt được, Luật Bảo hiểm tiền gửi hiện hành vẫn còn một số vướng mắc, bất cập, cần thiết phải nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung. Theo ông Tạ Quang Đôn, cần đánh giá lại một số quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi cho phù hợp với tình hình và hệ thống pháp luật thời điểm hiện tại; một số quy định cần phải được sửa đổi, bổ sung để đảm bảo thống nhất với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng, đồng thời tạo cơ sở để Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thực hiện được các nhiệm vụ mới được giao.

Để Luật Bảo hiểm tiền gửi có hiệu quả thực thi, thống nhất với các quy định pháp luật khác có liên quan, là cơ sở pháp lý cho hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phát huy được vai trò, vị thế của tổ chức Bảo hiểm tiền gửi; đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, theo Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Luật Bảo hiểm tiền gửi cần sửa đổi, bổ sung theo hướng:

Cần bám sát, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về bảo hiểm tiền gửi và về vấn đề cơ cấu lại tổ chức tín dụng yếu kém. Đặc biệt là định hướng sử dụng công cụ bảo hiểm tiền gửi một cách hiệu quả vào quá trình cơ cấu lại tổ chức tín dụng để xử lý nợ xấu.

Cần xây dựng Luật Bảo hiểm tiền gửi theo hướng khắc phục những bất cập, hạn chế qua quá trình thực thi Luật Bảo hiểm tiền gửi từ năm 2013 đến nay.

Bổ sung chức năng, nhiệm vụ mới để Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có vai trò lớn hơn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền và kiểm soát rủi ro tổ chức tín dụng; tăng cường năng lực tài chính cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam; sử dụng hiệu quả nguồn lực từ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam vào thực hiện nhiệm vụ cơ cấu lại tổ chức tín dụng yếu kém, xử lý nợ xấu; nâng hạn mức bảo hiểm tiền gửi phù hợp với yêu cầu thực tế nhằm bảo vệ tốt hơn người gửi tiền, nâng cao niềm tin của người gửi tiền vào hệ thống tổ chức tín dụng.

“Luật Bảo hiểm tiền gửi sửa đổi cần theo hướng đồng bộ với các quy định pháp luật khác có liên quan để việc thực thi đạt hiệu quả trong thực tế; tham khảo, học tập kinh nghiệm xây dựng Luật Bảo hiểm tiền gửi của các nước, tham khảo hướng dẫn phát triển hệ thống bảo hiểm tiền gửi hiệu quả của các tổ chức quốc tế, bảo đảm Luật Bảo hiểm tiền gửi của Việt Nam đáp ứng được một số chuẩn mực chung của quốc tế”, ông Phạm Bảo Lâm - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cho biết.