13:53 14/04/2021

Không công bố thông tin theo quy định, hai công ty bị phạt tiền

Hà Anh

Đầu tư quốc tế Viettel bị phạt 100 triệu đồng và Bảo hiểm Viễn Đông bị phạt 70 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định pháp luật

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành các quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng công ty cổ phần Đầu tư quốc tế Viettel (mã VGI-UpCoM) và Công ty cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông (VASS-OTC).

Theo đó, VGI bị phạt tiền 100 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Nguyên nhân là do công ty này không công bố thông tin theo quy định pháp luật. Cụ thể: VGI không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của HNX, trên hệ thống cổ bố thông tin của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Công ty các tài liệu: thông báo về việc đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2019, 2020 của Công ty, dự thảo Nghị quyết để thông qua từng vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên các năm 2019, 2020;

VGI công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX, không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN đồng thời công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Công ty các tài liệu: BCTC riêng bán niên năm 2019 đã được soát xét; Giải trình nguyên nhân chênh lệnh Lợi nhuận sau thuế BCTC riêng và hợp nhất so với cùng kỳ năm trước tại BCTC Quý 2,4/2019, Quý 1/2020; Giải trình nguyên nhân chênh lệnh LNST so với cùng kỳ năm trước và ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên BCTC đối với BCTC riêng và hợp nhất bán niên năm 2019 đã được soát xét, BCTC riêng và hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán;

VGI công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX, hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trang thông tin điện tử của Công ty các tài liệu: BCTC riêng và hợp nhất năm 2019 được kiểm toán; BCTC hợp nhất bán niên năm 2019 đã được soát xét; BCTC riêng và hợp nhất Quý 1,2/2019, Quý 1/2020, Giải trình nguyên nhân chênh lệnh LNST BCTC riêng và hợp nhất so với cùng kỳ năm trước đối với Quý 1/2019, Báo cáo thường niên năm 2018, 2019;

VGI công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX, không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN các tài liệu: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (Ngày đăng ký cuối cùng: 14/5/2020); Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX và hệ thống công bố thông tin của UBCKNN tài liệu: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty: thông tin liên quan đến các ứng viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019; công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Công ty về thông tin liên quan đến ứng viên Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020).

Trước đó, Bảo hiểm Viễn Đông bị phạt 70 triệu đồng theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Nguyên nhân là do công ty báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể: công ty báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn về giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ Báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo thường niên 2019, BCTC quý 1/2019, BCTC quý 3/2019, BCTC Quý 4/2019, BCTC quý 1/2020.