22:20 28/04/2022

Không đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị, RAL bị phạt tiền

Hà Anh -

SSC đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã RAL-HOSE) với tổng số tiền là 165 triệu đồng...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ngày 27/4/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã RAL-HOSE) với tổng số tiền là 165 triệu đồng.

Cụ thể: RAL bị phạt 150 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP);

Và 15 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Nguyên nhân là do, công ty không đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị; không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập (Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty có 04 thành viên, trong đó: ông Nguyễn Đoàn Kết là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty; ông Nguyễn Đoàn Thăng là Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; ông Trần Trung Tưởng là Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc; bà Lê Thị Kim Yến là Thành viên HĐQT sở hữu 1.739.457 cổ phần (tương ứng 14,41% vốn điều lệ Công ty); không đáp ứng điều kiện thành viên độc lập HĐQT và không đủ số lượng theo quy định tại khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty).

Đồng thời, công ty không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty (Công ty chưa bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo quy định tại khoản 1 Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán).

Vừa qua, HĐQT RAL vừa gia hạn điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức bàng tiền đợt 2/2021 và gia hạn thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Nguyên nhân là do, theo Khoản 3 Mục IV Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 3029/NQ-ĐHĐCĐ/2021 ngày 26/06/2021 của RAL, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021, trong đó chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 sẽ được trả vào tháng 4/2022 với mức chi trả là 25%.

Đồng thời theo qưy định tại khoản 2 Điều 139 Luật doanh nghiệp, Công ty cố phần cần tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn 04 tháng kế từ kết thúc năm tài chính.

Hiện tại RAL đang trong quá trình hoàn tất thủ tục kết thúc phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cố đông hiện hữu. RAL đã nộp Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 817/2022/BCPH-RAL tới ửy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và đang chờ ý kiến chấp thuận từ Uỷ ban.

Do đó, căn cứ theo Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký đặt mua chứng khoán phát hành thêm (đối với chứng khoán lưu ký) số R054/2022-RAL/VSD-ĐK do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp ngày 10/02/2022 và Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký đặt mua chứng khoán phát hành thêm (đối với chứng khoán chưa lưu ký). Công ty nhận thấy có khá nhiều cổ đông mới tham gia đợt chào bán trên. Đế đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông (bao gồm Cổ đông cũ và các cổ đông mới) nên công ty chưa thể chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2021.

Vì vậy, Công ty xin được điều chỉnh thời gian thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 theo Khoản 3 Mục IV Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 3029/NỌ-ĐHĐCĐ/2021 ngày 26/06/2021 của Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, và thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Theo đó thời gian thực hiện chi trả đợt 2 sẽ được thực hiện cùng với việc chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ dông thường niên năm 2022, dự kiến tháng 06/2022.