16:09 23/01/2022

FLCHomes bị xử phạt vì công bố thông tin sai lệch

Thuỷ Tiên

Tổng số tiền mà FLCHomes bị phạt là 145 triệu đồng do vừa công bố thông tin chậm không đúng thời hạn quy định, vừa công bố thông tin sai lệch...

Ngày 21/1, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes.

Theo đó, Uỷ ban Chứng khoán phạt 85 triệu đồng đối với FLCHomes vì đã vi phạm về việc Công bố thông tin sai lệch đối với số liệu trên báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán, được công bố thông tin ngày 29/2/2020.

Cụ thể, số liệu trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán được công bố thông tin ngày 29/2/2020 của các hạng mục: tài sản ngắn hạn, phải thu ngắn hạn khác, chi phí trả trước ngắn hạn, tài sản dài hạn, nguyên giá tài sản cố định hữu hình, hao mòn lũy kế, chi phí trả trước dài hạn, nợ phải trả, nợ ngắn hạn, thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước, phải trả ngắn hạn khác, nợ dài hạn, thuế thu nhập hoãn lại phải trả, doanh thu cung cấp dịch vụ, giá vốn hàng bán, chi phí quản lý doanh nghiệp, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này.

Ngoài ra, số liệu trên báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã kiểm toán được công bố thông tin ngày 29/2/2020 của các hạng mục: dự phòng đầu tư tài chính dài hạn, thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước, doanh thu cung cấp dịch vụ, giá vốn hàng bán, chi phí tài chính, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế.

Uỷ ban Chứng khoán yêu cầu FLCHomes buộc phải cải chính thông tin và nộp phạt theo quy định. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 24 giờ kể từ khi nhận được quyết định trên.

Thêm vào đó, FLCHomes còn bị phạt 60 triệu đồng do có hành vi vi phạm hành chính là công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, FLCHomes công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với tài liệu báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2020 (riêng và hợp nhất).