Đầu tư

3 nhóm vấn đề khiến dự án đầu tư bị vướng mắc

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện có 13 vấn đề liên quan đến kiến nghị sửa đổi quy định của Luật, Nghị quyết của Quốc hội, 30 vấn đề liên quan đến kiến nghị sửa đổi quy định của Nghị định, Thông tư và 171 vấn đề vướng mắc do có cách hiểu chưa thống nhất, cần được hướng dẫn thực hiện…