08:43 09/05/2021

PVX báo lỗ hơn 28 tỷ trong quý 1 và nâng lỗ luỹ kế lên gần 3.982 tỷ đồng

Hà Anh

Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (mã PVX-UPCoM) đã công bố BCTC quý 1/2021 với lợi nhuận sau thuế lỗ hơn 28 tỷ và nâng số lỗ luỹ kế lên gần 3.982 tỷ đồng...

PVC làm tổng thầu EPCI dự án H4 - mỏ Tê Giác Trắng.
PVC làm tổng thầu EPCI dự án H4 - mỏ Tê Giác Trắng.

Cụ thể, doanh thu thuần trong kỳ đạt 397 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ (276 tỷ), lợi nhuận gộp của PVX đạt 11,7 tỷ đồng, cùng kỳ chỉ đạt hơn 1,9 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính của PVX giảm mạnh từ 2 tỷ xuống còn hơn 837 triệu đồng, chi phí tài chính giảm nhẹ từ 14,5 tỷ xuống 14 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ từ 31 tỷ xuống 29 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế âm 28 tỷ đồng - trong khi cùng kỳ năm ngoái cũng lỗ 40 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là âm 25 tỷ - cùng kỳ lỗ 28,5 tỷ đồng.

PVX cho biết, BCTC hợp nhất của công ty được lập trên cơ sở hợp cộng báo cáo tài chính của các đơn vị, trong quý 1/2021, doanh thu hợp nhất tăng, lợi nhuận gộp tăng, bên cạnh đó chi phí quản lý giảm nên lỗ hợp nhất giảm so với cùng kỳ.

Tại thời điểm 31/3, tổng tài sản của PVX giảm 233 tỷ xuống 7.752 tỷ đồng, trong đó, hàng tồn kho giảm còn 2.572 tỷ đồng và công ty đã trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho là 203 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lỗ thêm 24 tỷ lên âm 3.982 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu hơn 1.210 tỷ đồng và vốn góp của chủ sở hữu là 4.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo thường niên năm 2020, sang năm 2021, PVX đặt mục tiêu đạt 1.383 tỷ đồng doanh thu, giảm 15% so với thực hiện 2020 và không đặt kế hoạch lợi nhuận năm.

Để khắc phục khó khăn và giảm lỗ lũy kế trong thời gian tới, PVX cho biết sẽ quyết liệt trong công tác điều hành thi công; tích cực thực hiện công tác tiếp thị, đấu thầu để tìm kiếm và bổ sung nguồn việc; tiếp tục triển khai công tác tái cấu trúc tổng thể PVC;

Quyết liệt trong công tác rà soát, đối chiếu và thu hồi công nợ; tích cực làm việc với tập đoàn/đơn vị thành viên tập đoàn và các cơ quan quản lý nhà nước để đẩy nhanh việc phê duyệt các chi phí phát sinh tại các dự án mà PVC đang tham gia;

Chủ động và tích cực làm việc với các ngân hàng/Tổ chức tín dụng để cơ cấu lại các khoản nợ, đàm phán giảm lãi suất vay vốn và thu xếp đủ vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

Được biết, lợi nhuận sau thuế năm 2020 sau kiểm toán là âm 167,5 tỷ và năm 2019 là âm gần 393 tỷ đồng.

Đồng thời, bên kiểm toán đưa ra tới 11 ý kiến từ chối trên báo cáo kiểm toán - trong đó, tại ngày 31/12/2020, lỗ luỹ kế của PVX là khoảng 3.957,6 tỷ đồng (tại ngày 31/12/2019 là khoảng 3.855,8 tỷ đồng); nợ phải trả ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn khoảng 434,6 tỷ đồng (tại ngày 31/12/2019 là khoảng 642 tỷ đồng).

Tổng công ty đang thiếu hụt vốn lưu động để thanh toán khoản nợ đến hạn. Các khoản nợ quá hạn thanh toán tại ngày 31/12/2020 chủ yếu bao gồm số dư gốc vay khoảng 735,8 tỷ đồng (tại ngày 31/12/2019 khoảng 1.011,3 tỷ đồng).

Các yếu tố này dẫn đến nghi ngờ về khả năng tiếp tục hoạt động của Tổng công ty. Khả năng hoạt động liên tục của Tổng công ty phụ thuộc vào kế hoạch thu hồi các khoản công nợ, tái cơ cấu các khoản đầu tư, hoàn thành và quyết toán các đông trình đang dở dang để thu hồi tiền, các hỗ trợ tài chính từ các cổ đông và các chủ nợ...

Ý kiến của kiểm toán viên nêu trong cáo cáo kiểm toán là do không thu nhập được đầy đủ bằng chứng thích hợp về khả năng trả nợ của Tổng công ty cho các khoản nợ đến hạn và đã quá hạn. Do đó, không thể xác định liệu báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo được lập với giả định Tổng công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục có phù hợp hay không?