23:33 29/09/2010

VRC: 6 tháng cuối năm 2010 ước lãi 37 tỷ đồng

Hà Vy

Hội đồng Quản trị VRC thông qua việc dự tính kết quả kinh doanh 6 tháng cuối năm và phát hành cổ phiếu tăng vốn lên 200 tỷ đồng

Phối cảnh một dự án do Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu làm chủ đầu tư.
Phối cảnh một dự án do Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu làm chủ đầu tư.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu (mã VRC-HOSE) thông qua việc dự tính thực hiện kết quả kinh doanh 6 tháng cuối năm 2010, tạm ứng cổ tức đợt 1/2010 và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng.

Theo đó, Hội đồng Quản trị Công ty ước thực hiện kết quả kinh doanh 6 tháng cuối năm 2010 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 128 tỷ đồng, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2010 đạt 234 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 6 tháng cuối năm 2010 đạt 37 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế năm 2010 đạt 72 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị VRC đã thông qua nội dung tạm ứng cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/cổ phiếu và thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 101 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng nhằm bổ sung vốn cho các dự án và tái cơ cấu lại nguồn vốn.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2010 đã soát xét, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ công ty này đạt 105,921 tỷ đồng, đạt 58,85% kế hoạch năm (180 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 35,5 tỷ đồng, đạt 59,17% kế hoạch năm (60 tỷ đồng).