10:17 07/03/2013

Xin ý kiến từng gia đình về Hiến pháp

Nguyên Vũ

Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 gửi công văn khẩn về việc tiếp tục lấy ý kiến nhân dân

Một buổi lấy ý kiến cử tri tại thành phố Đà Nẵng - Ảnh: VTV.<br>
Một buổi lấy ý kiến cử tri tại thành phố Đà Nẵng - Ảnh: VTV.<br>
Tại công văn khẩn phát hành vào ngày 6/3, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã đưa ra nhiều yêu cầu trong việc tiếp tục lấy ý kiến nhân dân về dự thảo.

Theo Ủy ban, đến nay nhiều cơ quan, tổ chức, địa phương đã bước đầu tập hợp, tổng hợp sơ bộ ý kiến góp ý của nhân dân. Báo cáo của các địa phương cho thấy, nhân dân tin tưởng, phấn khởi, cơ bản đồng tình với dự thảo sửa đổi Hiến pháp do Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp công bố; đồng thời, có nhiều ý kiến góp ý tâm huyết nếu được tiếp thu, “gạn đục, khơi trong” thì sẽ có một bản Hiến pháp chất lượng, thể hiện được ý chí của nhân dân.

“Ở một vài địa phương cũng đã phát hiện có một số cá nhân lợi dụng việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp để truyền bá những quan điểm sai trái, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta”, Ủy ban nhận định.

Tiếp tục triển khai lấy ý kiến nhân dân, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã nhấn mạnh một số việc cần được tập trung thực hiện.

Như, cần có nhiều tin, bài viết trên các phương tiện thông tin đại chúng phân tích, làm rõ những nội dung của dự thảo sửa đổi Hiến pháp với lập luận khoa học, thuyết phục, chặt chẽ; làm cho người dân nắm vững, hiểu đúng nội dung của dự thảo, từ đó bày tỏ quan điểm, chính kiến của mình. Đồng thời, cần kịp thời đấu tranh, ngăn chặn việc lợi dụng góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp để truyền bá những quan điểm sai trái, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ.
 
Công văn cũng nêu rõ yêu cầu các địa phương, trong tháng 3/2013 cần in, gửi bảng so sánh giữa Hiến pháp năm 1992 với dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 kèm theo bản thuyết minh và phiếu xin ý kiến đến từng hộ gia đình để từng người dân có điều kiện tham gia đóng góp ý kiến.

Việc tập hợp, tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp phải đầy đủ, trung thực, khách quan cả ý kiến tán thành, ý kiến không tán thành, ý kiến khác, Ủy ban yêu cầu.

Trước một số ý kiến đề nghị nên kéo dài thời gian lấy ý kiến nhân dân, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp tái khẳng định mốc thời gian đến hết ngày 31/3/2013. Tuy nhiên, kể từ sau ngày này cho đến thời điểm 30/4/2013 và cho đến 30/9/2013 trước khi dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 được trình Quốc hội thông qua, nhân dân vẫn tiếp tục đóng góp ý kiến vào dự thảo.

Các cơ quan, tổ chức, địa phương có trách nhiệm tiếp nhận, tập hợp, tổng hợp đầy đủ các ý kiến góp ý của nhân dân và gửi về Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Các ý kiến góp ý của nhân dân sẽ được nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu để chỉnh lý dự thảo sửa đổi Hiến pháp trình Quốc hội xem xét, quyết định, công văn này nêu rõ.