Bất động sản

Bộ Xây dựng đề nghị địa phương rà soát những vướng mắc trong phát triển đô thị

Qua quá trình triển khai sẽ phát hiện những tồn tại, bất cập, chồng chéo trong quy định pháp luật hiện hành, liên quan đến phát triển đô thị cần được sửa đổi, bổ sung. Đồng thời có cả những nội dung chưa được quy định mà phải được ban hành để điều chỉnh các vấn đề của thực tiễn…