09:14 19/01/2010

Chuyển nhượng nhà, đất thứ hai phải nộp thuế

Từ Nguyên

Cá nhân đã có nhà, đất ở, nay phát sinh thêm việc chuyển nhượng thì thu nhập từ chuyển nhượng này phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Việc miễn thuế thu nhập cá nhân chỉ áp dụng đối với cá nhân chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất và đã được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng.
Việc miễn thuế thu nhập cá nhân chỉ áp dụng đối với cá nhân chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất và đã được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng.
Cá nhân đã có nhà, đất ở, nay phát sinh thêm việc chuyển nhượng thì thu nhập từ chuyển nhượng này phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Đó là nội dung đáng chú ý trong thông tư hướng dẫn bổ sung về thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của luật trên vừa được Bộ Tài chính ban hành.

Theo đó, việc miễn thuế thu nhập cá nhân chỉ áp dụng đối với cá nhân chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất và đã được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng.

Đối với cá nhân đã có nhà ở, đất ở, nay có phát sinh thêm việc chuyển nhượng hợp đồng góp vốn để có quyền mua nền nhà, căn hộ, hoặc chuyển nhượng hợp đồng mua nền nhà, mua căn hộ thì thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng này phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Các trường hợp nhận thừa kế, quà tặng là hợp đồng góp vốn để có quyền mua nền nhà, căn hộ không được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại khoản 1 và khoản 4 của Nghị định 100/2008 ngày 8/9/2008 của Chính phủ.

Đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, Thông tư quy định cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản áp dụng thuế suất 25% tính trên thu nhập tính thuế phải đáp ứng đủ các điều kiện về giá chuyển nhượng, giá mua và các chi phí liên quan.

Cá nhân chuyển nhượng bất động sản tự kê khai, tự xác định mức thuế suất áp dụng và chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ kê khai; cá nhân kê khai nộp thuế theo thuế suất 25% tính trên giá chuyển nhượng nhưng qua kiểm tra thấy giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng và kê khai thuế thấp hơn giá do UBND cấp tỉnh quy định thì phải tính thuế theo thuế suất 2% trên giá do UBND cấp tỉnh quy định.