11:03 22/07/2022

Công bố thông tin sai lệch, Louis Land bị phạt nặng

Hà Anh -

SSC đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Louis Land (mã BII-HNX) với số tiền tổng cộng là 370 triệu đồng...

Sơ đồ giá cổ phiếu BII.
Sơ đồ giá cổ phiếu BII.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Louis Land (mã BII-HNX) với số tiền tổng cộng là 370 triệu đồng.

Theo đó, BII bị phạt 100 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể: BII không công bố thông tin đối với Nghị quyết Hội đồng quản trị số 39/2021/LH/HĐQT-NQ ngày 04/3/2021 thoái toàn bộ vốn 57,2 tỷ đồng tại Công ty TNHH Địa ốc Tân Bửu; CBTT không đúng thời hạn đối với Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán, Báo cáo tài chính bán niên 2020 đã soát xét).

Tiếp đến bị phạt 200 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch. Cụ thể, tại Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán, Công ty đã hạch toán lãi từ giao dịch mua công ty con Công ty TNHH Golden Resource (34.918.257.203 đồng) vào vốn chủ sở hữu (khoản Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước), mà không đưa vào kết quả hoạt động kinh doanh (khoản mục Thu nhập khác) của năm tài chính 2020.

Trên báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021, tại mục “Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của công ty, hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ”, Công ty báo cáo “Không có”. Tuy nhiên, căn cứ Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã soát xét, trong 6 tháng đầu năm 2021, Công ty có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan).

Biện pháp khắc phục hậu quả đối với BII là công ty buộc cải chính thông tin đối với hành vi công bố thông tin sai lệch, quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Cuối cùng, BII bị phạt tiền 70 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Cụ thể: theo Báo cáo tài chính năm 2019, 2020, trong năm 2019, 2020, Công ty có các giao dịch với các bên liên quan. Các bên liên quan được thuyết minh tại Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019, 2020 của Công ty.

Tuy nhiên, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019, 2020 tại Mục “Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ” không trình bày đầy đủ các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan.

Mới đây, công ty đã công bố đơn xin từ nhiệm chức danh Tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật công ty của bà Nguyễn Giang Quyên và ông Trần Sĩ Chương - thành viên HĐQT.