06:00 09/11/2021

Đà Nẵng: các quận, huyện được phép giao đất, cho thuê đất đối với các thửa nhỏ hẹp

Nhĩ Anh

Phòng Tài nguyên và Môi trường các quận, huyện tổng hợp, phân loại danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý đáp ứng đủ các tiêu chí để được giao đất, cho thuê đất theo quy định. Trường hợp không sử dụng được vào mục đích công cộng thì thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề…

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

UBND TP. Đà Nẵng vừa có Quyết định quy định cụ thể việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp tại địa phương để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn.

Theo đó, hàng năm, UBND các phường, xã tiến hành rà soát, đề xuất, báo cáo UBND các quận, huyện danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do nhà nước quản lý trên địa bàn. Dựa trên danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do nhà nước quản lý; UBND các quận, huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các phường, xã phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đo đạc xác định vị trí, diện tích của từng thửa đất.

 
Trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa theo quy định của thành phố mà tiếp giáp với từ 2 người sử dụng đất liền kề trở lên thì giao đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng. Giao đất không thông qua hình thức đấu giá với trường hợp chỉ có một người có nhu cầu sử dụng đất.

Phòng Tài nguyên và Môi trường các quận, huyện tổng hợp, phân loại danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý đáp ứng đủ các tiêu chí để được giao đất, cho thuê đất theo quy định. Trên cơ sở đó, đề xuất phương án sử dụng đất đối với thửa đất nhỏ hẹp do nhà nước quản lý, trong đó ưu tiên sử đụng vào mục đích công cộng.

Trường hợp không sử dụng được vào mục đích công cộng thì thực hiện việc giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề.

Cụ thể, đối với các thửa đất sử dụng vào mục đích công cộng, thiết chế văn hóa, UBND các quận, huyện phối hợp với Sở Xây dựng nghiên cứu quy hoạch và nhu cầu sử dụng đất của từng địa phương phù hợp với quy hoạch chung tại khu vực. Trong thời gian không quá 7 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định để đưa quỹ đất vào khai thác.

Đối với các thửa đất sử dựng vào các mục đích khác mà được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa theo quy định của UBND thành phố mà chỉ tiếp giáp với 1 người sử dụng đất liền kề có nhu cầu sử dụng thì giao đất cho người sử dụng đất liền kề đó theo quy định.

Trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa theo quy định của UBND thành phố mà tiếp giáp với từ 2 người sử dụng đất liền kề trở lên thì giao đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất khi có từ hai người sử dụng đất liền kề trở lên có nhu cầu sử dụng thửa đất nhỏ hẹp. Giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với các trường hợp chỉ có một người có nhu cầu sử dụng đất.

Dựa trên đề xuất danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do nhà nước quản lý và phương án sử dụng đất theo quy định tại Quyết định này, Phòng Tài nguyên và Môi trường các quận, huyện báo cáo UBND các quận, huyện thông báo việc lấy ý kiến đến UBND các phường, xã.

UBND các phường, xã có trách nhiệm thông tin việc lấy ý kiến đến người dân nơi có đất. Trong thời gian không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của UBND các phường xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường các quận, huyện hoàn thiện phương án sử dụng đất, báo cáo UBND các quận, huyện xem xét, phê duyệt.

Căn cứ phương án sử dụng đất được phê duyệt, UBND các quận, huyện gửi hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của các quận, huyện.

Sau khi kế hoạch sử dụng đất hàng năm được phê duyệt, UBND các quận, huyện có trách nhiệm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất tại trụ sở cơ quan, trên Cổng thông tin điện tử của UBND các quận, huyện và công bố công khai nội dung kế hoạch sử dụng đất có liên quan đến đanh mục các thửa đất nhỏ hẹp tại trụ sở UBND các phường, xã.

Trên cơ sở kế hoạch sử dụng đất hàng năm của các quận, huyện được UBND thành phố phê duyệt; UBND các quận, huyện có trách nhiệm tổ chức việc giao đất, cho thuê đất theo quy định.