17:53 25/05/2021

Đà Nẵng rà soát, sử dụng các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý

Đỗ Phong

Ưu tiên sử dụng các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý vào mục đích công cộng. Trường hợp không sử dụng được vào mục đích công cộng thì thực hiện việc giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề…

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

UBND Thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Công văn số 3040 giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu các nội dung triển khai cụ thể Văn bản hợp nhất số 04 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Trong văn bản hợp nhất nói trên (văn bản hợp nhất là thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý), vấn đề đất rẻo của Đà Nẵng đã được quy định và hướng dẫn thi hành cụ thể. Theo đó, ưu tiên sử dụng các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý vào mục đích công cộng. Trường hợp không sử dụng được vào mục đích công cộng thì thực hiện việc giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề.

Cụ thể, đối với trường hợp có từ 2 người sử dụng đất liền kề trở lên mà có nhu cầu sử dụng thửa đất nhỏ hẹp thì triển khai giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Đối với các trường hợp chỉ có một người có nhu cầu sử dụng đất thì giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp cho người sử dụng đất liền kề được thực hiện sau khi UBND các cấp đã rà soát, công bố công khai và lấy ý kiến của người dân nơi có đất. Công tác này phải được thực hiện công khai, minh bạch và dân chủ căn cứ vào đơn đề nghị giao đất, cho thuê đất của người sử dụng liền kề.

Sau khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, người sử dụng đất liền kề phải thực hiện thủ tục hợp nhất thửa đất theo quy định.

Thời hạn sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp cho người sử dụng đất liền kề được xác định thống nhất với thời hạn sử dụng của thửa đất mà người sử dụng đất liền kề đang sử dụng.

Trường hợp giao, cho thuê các thửa đất nhỏ hẹp gắn với việc chuyển mục đích sử dụng của thửa đất liền kề với thửa đất nhỏ hẹp thì thời hạn sử dụng đất được xác định theo quy định tại Điều 125 và Điều 126 của Luật Đất đai.

UBND cấp tỉnh quy định chi tiết việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp tại địa phương để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề mảnh đất đó.