09:04 24/05/2021

HSG chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%

Thu Hà

Dự kiến thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 15/6/2021 và hoàn thành việc chi trả cổ tức trong tháng 7/2021...

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG) vừa công bố thông tin về việc chi trả cổ tức của niên độ tài chính 2019-2020 bằng cổ phiếu.

Cụ thể, HSG sẽ phát hành 44.462.521 cổ phiếu mới để trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%. Tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 10 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành 444.625.210.000 đồng. Sau khi chi trả cổ tức bằng cổ phiếu vốn điều lệ của HSG sẽ tăng lên thành 4.890.877.340.000 đồng.

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 30/9/2020 theo báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2019-2020 đã kiểm toán của công ty.

Dự kiến thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 15/6/2021 và hoàn thành việc chi trả cổ tức trong tháng 7/2021.

Kết thúc niên độ tài chính 2019-2020, sản lượng HSG đạt 1.622.682 tấn, hoàn thành 108% kế hoạch; doanh thu HSG đạt 27.531 tỷ đồng, hoàn thành 98% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế HSG đạt 1.153 tỷ đồng, hoàn thành 288% kế hoạch.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2020-2021, HSG đặt mục tiêu sản lượng 1.800.000 tấn, tăng 11%; doanh thu 33.000 tỷ đồng, tăng 20%; và lợi nhuận sau thuế 1.500 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu niên độ tài chính 2020-2021 sau soát xét, sản lượng HSG đạt 1.078.729 tấn, hoàn thành 60% kế hoạch; doanh thu đạt 19.946 tỷ đồng, hoàn thành 60% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế 1.671 tỷ đồng, hoàn thành 111% kế hoạch. Mở cửa phiên giao dịch ngày 24/5/2021 HSG đang ở mức giá tham chiếu 37.900 đồng/cổ phiếu.