06:00 05/07/2022

Muốn kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài, doanh nghiệp cần nộp 150 triệu tiền phí cấp phép

Châu Anh

Doanh nghiệp chỉ được cấp, cấp lại, điều chỉnh và gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng sau khi đã nộp phí vào ngân sách nhà nước.

Thông tư 39/2022/TT-BTC nêu rõ, phí thẩm định cấp, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp là 150 triệu đồng.
Thông tư 39/2022/TT-BTC nêu rõ, phí thẩm định cấp, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp là 150 triệu đồng.

Thông tư số 39/2022/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành hướng dẫn một số điều của Nghị định số 121/2021/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài nêu rõ, phí thẩm định cấp, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài là 150 triệu đồng.

Phí thẩm định cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp là 5 triệu đồng.

Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh và gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định trên là khoản thu thuộc ngân sách trung ương.

Sau khi thẩm định doanh nghiệp đủ điều kiện được cấp, cấp lại, điều chỉnh và gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Bộ Tài chính thông báo cho doanh nghiệp nộp phí thẩm định theo quy định của pháp luật.

Sau khi nhận được thông báo của Bộ Tài chính, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp phí vào ngân sách nhà nước. Doanh nghiệp chỉ được cấp, cấp lại, điều chỉnh và gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sau khi đã nộp phí vào ngân sách nhà nước.

Thông tư quy định, doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng phải thực hiện hạch toán riêng các khoản doanh thu, chi phí và lợi nhuận liên quan đến hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và theo dõi riêng các khoản mục này trên hệ thống sổ sách kế toán và báo cáo tài chính.

Trường hợp không hạch toán riêng được doanh thu từ hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng thì toàn bộ doanh thu này được tính là doanh thu từ hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và là doanh thu để tính thuế tiêu thụ đặc biệt.

Việc giảm giá của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 121/2021/NĐ-CP được thực hiện như sau:

Đối tượng được giảm giá là người chơi mua đồng tiền quy ước với giá trị tối thiểu là 50.000 đô la Mỹ (USD)/lần.

Doanh nghiệp được giảm trừ doanh thu tính thuế theo quy định pháp luật về thuế. Phương thức xác định thuế được giảm trừ thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

Doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý về chính sách giảm giá. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 8/8/2022.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính chỉ rõ, để nhận được giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, doanh nghiệp sẽ phải đáp ứng 5 điều kiện.

Cụ thể, một là, đã đăng ký ngành, nghề kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và sở hữu cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng 5 sao.

Hai là, có khu vực bố trí điểm kinh doanh biệt lập đáp ứng điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.

Ba là, có người quản lý, điều hành có trình độ từ đại học trở lên, có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm quản lý hoạt động kinh doanh này.

Bốn là, có vốn điều lệ tối thiểu là 500 tỷ đồng, nâng lên 300 tỷ so với quy định trước đó. Đồng thời, kinh doanh có lãi trong năm tài chính liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận.

Năm là, có phương án kinh doanh đảm bảo duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội.