17:41 09/03/2022

Ngân hàng Nhà nước công bố danh mục dữ liệu mở

Vũ Phong

Tỷ lệ nợ xấu trong tổng dư nợ tín dụng, tốc độ tăng trưởng tín dụng là một trong số những số liệu sẽ được cập nhật thường xuyên trên Công thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước...

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 297/QĐ-NHNN về Kế hoạch triển khai và công bố danh mục dữ liệu mở của Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch này nhằm xác định danh mục dữ liệu mở của Ngân hàng Nhà nước, là cơ sở để thực hiện quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số, tạo lập nền tảng cho việc xây dựng Chính phủ điện tử và hướng tới xây dựng Chính phủ số tại Ngân hàng Nhà nước. 

Cũng theo Kế hoạch, danh mục dữ liệu mở của Ngân hàng Nhà nước bao gồm các dữ liệu sau:

Tốc độ tăng trưởng và số tuyệt đối của tổng phương tiện thanh toán; Tỷ trọng tiền mặt trong lưu thông trên tổng phương tiện thanh toán; Tốc độ tăng trưởng và số dư tiền gửi của khách hàng tại tổ chức tín dụng (chi tiết theo tổ chức kinh tế và dân cư); Tốc độ tăng trưởng và dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế (chi tiết theo ngành kinh tế).

Số lượng giao dịch, giá trị giao dịch của hệ thống thanh toán quốc gia; Số lượng máy, số lượng giao dịch và giá trị giao dịch qua ATM, POS/EFTPOS/EDC; Số lượng thẻ ngân hàng đang lưu hành; Số lượng giao dịch, giá trị giao dịch thanh toán nội địa theo các phương tiện thanh toán; Số lượng giao dịch, giá trị thanh toán giao dịch nội địa qua kênh Internet và điện thoại di động.

Số lượng và tổng số dư tài khoản tiền gửi thanh toán của cá nhân; Tài khoản tiền gửi thanh toán của cá nhân; Danh sách các tổ chức không phải ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Tỷ lệ nợ xấu trong tổng dư nợ tín dụng; Tốc độ tăng trưởng so với thời điểm cuối năm liền kề trước và số tuyệt đối của vốn điều lệ; Tốc độ tăng trưởng so với thời điểm cuối năm liền kề trước và số tuyệt đối của vốn tự có; Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu; Tỷ lệ ROA; Tỷ lệ ROE; Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung, dài hạn; Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi.

Cán cân thanh toán quốc tế, tỷ giá trung tâm, tỷ giá tính chéo giữa VND với một số ngoại tệ khác để xác định giá trị tính thuế, tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước.

Diễn biến thị trường ngoại tệ, kết quả hoạt động của thị trường liên ngân hàng; kết quả đấu thầu nghiệp vụ thị trường mở; kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ...

Được biết, danh mục dữ liệu mở của Ngân hàng Nhà nước sẽ được định kỳ rà soát, cập nhật, bổ sung danh mục khi có thay đổi; Công bố Danh mục dữ liệu mở trên Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước (https://www.sbv.gov.vn).