07:00 20/01/2022

Quảng Ngãi: Diện tích tối thiểu của thửa đất hình thành sau tách thửa không được nhỏ hơn 50 m2

Thanh Xuân

Theo quy định của tỉnh, diện tích tối thiểu các thửa đất hình thành sau khi tách thửa không được nhỏ hơn 50 m2 đối với đất ở tại đô thị và đất ở nông thôn thuộc huyện Lý Sơn và một số xã của huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Mộ Đức, Tư Nghĩa...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành quy định về điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất. Các quy định được áp dụng từ 15/1/2022.

Trong đó, điều kiện để tách thửa đất là các thửa đất ở, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp được hình thành từ việc tách thửa phải có ít nhất một cạnh tiếp giáp với đường giao thông hiện hữu và phải đảm bảo điều kiện cụ thể theo quy định.

UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định, diện tích tối thiểu của các thửa đất hình thành sau khi tách thửa không được nhỏ hơn 50 m2 đối với đất ở tại đô thị và đất ở nông thôn thuộc huyện Lý Sơn và một số xã của huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Mộ Đức, Tư Nghĩa. Các khu vực còn lại, diện tích tối thiểu thửa đất hình thành sau khi tách thửa là 100 m2.

Quy định cũng nêu rõ không được tách thửa đối với thửa đất có nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất mà khi thực hiện tách thửa có nhà, công trình nằm trên hai thửa đất trở lên (trừ các công trình chăn nuôi gia súc, gia cầm, các công trình khác xây dựng tạm để phục vụ đời sống, sinh hoạt). Trường hợp tách thửa đất ở có hình thành mới đường giao thông thì việc tách thửa đất được thực hiện theo các trường hợp quy định cụ thể.

Về điều kiện hợp thửa đất, các thửa đất hợp thửa phải đảm bảo của một chủ sử dụng đất, phải liền kề nhau và cùng mục đích sử dụng đất. Trường hợp các thửa đất có nguồn gốc từ thửa đất ở có vườn, ao cùng một chủ sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép tách thửa, nay người sử dụng đất có nhu cầu thì được hợp thửa đất.