16:57 07/03/2023

Triển khai gần 1.400 cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành đất đai trên toàn quốc

Đỗ Phong -

Trong 3 năm qua, đã có 1.383 cuộc thanh kiểm tra chuyên ngành về đất đai đối với hơn 3.500 tổ chức, cá nhân được ngành tài nguyên và môi trường triển khai trên cả nước. Qua đó phát hiện, xử lý nhiều sai phạm, trong đó các vi phạm chủ yếu tập trung vào vấn đề sử dụng đất không đúng mục đích; không sử dụng đất hoặc tiến độ thực hiện chậm, lấn chiếm đất đai…

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Báo cáo đánh giá công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo trong giai đoạn 2020-2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, từ năm 2020 đến năm 2022, toàn ngành đã triển khai 4.727 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 12.826 tổ chức, cá nhân; trong đó thanh tra, kiểm tra đột xuất 1.315 cuộc, chiếm gần 30% số cuộc.

XỬ PHẠT VI PHẠM 2.606 TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Qua thanh tra đã xử phạt vi phạm hành chính 2.606 tổ chức, cá nhân với số tiền hơn 341 tỷ đồng, kiến nghị truy thu nộp ngân sách nhà nước gần 52,9 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 4.897 ha đất và thu hồi 10 giấy phép khai thác khoáng sản.

Trong giai đoạn này, toàn ngành đã tổ chức tiếp 10.582 lượt công dân, tiếp nhận và xử lý được 42.782 lượt đơn, tham mưu giải quyết được hơn 80% số vụ việc khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền.

 
Năm 2022, ngành đã tổ chức tiếp 4.097 lượt với 4.625 công dân; trong đó có 43 lượt đoàn đông người với 271 người (tăng 1.447 lượt, tăng 1.523 người và tăng 9 lượt đoàn đông người so với năm 2021). Nội dung tiếp chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai với 3.842 lượt (chiếm 94%).

Cụ thể, trong năm 2022, ngành tài nguyên môi trường đã triển khai 1.974 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 5.275 tổ chức, cá nhân; trong đó có 51 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và 1.923 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Qua thanh tra đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 962 tổ chức, cá nhân với số tiền hơn 134,7 tỷ đồng; kiến nghị truy thu nộp ngân sách nhà nước hơn 18,8 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 374 ha đất...

Riêng ở lĩnh vực đất đai, năm qua đã thực hiện 686 cuộc thanh tra, kiểm tra với 1.510 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 16% số đối tượng được thanh tra có hành vi vi phạm (giảm 19% so với năm 2021).

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, các vi phạm chủ yếu tập trung vào vấn đề sử dụng đất không đúng mục đích (chiếm 27%); không sử dụng đất hoặc tiến độ thực hiện chậm (chiếm 23%); lấn chiếm đất đai (chiếm 26%); chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất (chiếm 8%);chưa thực hiện thủ tục hànhchính về đất đai (chiếm 9%); các hành vi khác (chiếm 7%).

Căn cứ kết quả thanh tra, kiểm tra, các cơ quan chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 142 tổ chức, cá nhân với số tiền gần 14 tỷ đồng đồng, kiến nghị truy thu hơn 4,7 tỷ đồng, thu hồi 374 ha đất.

Triển khai gần 1.400 cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành đất đai trên toàn quốc - Ảnh 1

37% SỐ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC THANH TRA CÓ HÀNH VI VI PHẠM

Còn năm 2021, ngành đã triển khai 1.430 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 3.971 tổ chức, cá nhân; trong đó có 32 cuộc thanh tra hành chính và 1.398 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 881 tổ chức, cá nhân với số tiền hơn 98 tỷ đồng; kiến nghị truy thu nộp ngân sách nhà nước gần 22,5 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 36ha đất.

Trong lĩnh vực đất đai đã thực hiện 357 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 1.205tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 35% số đối tượng được thanh tra có hành vi vi phạm (tăng 7% so với năm 2020).

Các vi phạm chủ yếu là sử dụng đất không đúng mục đích (chiếm 20%); không sử dụng đất hoặc tiến độ thực hiện chậm (chiếm 27%); lấn chiếm đất đai (chiếm 9%); chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất (chiếm 10%); chưa thực hiện thủ tục hành chính về đất đai (chiếm 25%)… Căn cứ kết quả thanh tra, kiểm tra, các cơ quan chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 212 tổ chức, cá nhân với số tiền hơn 14 tỷ đồng, kiến nghị truy thu hơn 15 tỷ đồng, thu hồi 31 ha đất.

Trước đó, năm 2020, toàn ngành triển khai 1.323 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 3.590 tổ chức, cá nhân trong đó có 45 cuộc thanh tra hành chính, 1.278 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã xử phạt vi phạm hành chính 763 tổ chức, cá nhân với số tiền hơn 108 tỷ đồng, kiến nghị truy thu nộp ngân sáchnhà nước 11,566 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 4.487ha đất.

Riêng lĩnh vực đất đai, đã thực hiện 340 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 801 tổ chức, cá nhân. Trong đó, Bộ đã thực hiện 4 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 25 tổ chức. Các Sở đã tiến hành 336 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 776 tổ chức, cá nhân.

Các vi phạm chủ yếu tập trung vào sử dụng đất không đúng mục đích (chiếm 23%); không sử dụng đất hoặc tiến độ thực hiện chậm (chiếm 12%); lấn chiếm đất đai (chiếm 15%); chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất (chiếm 13%); chưa thực hiện thủ tục hành chính về đất đai (chiếm 20%)…

Căn cứ kết quả thanh tra, kiểm tra, các cơ quan có thẩm quyền đã xử phạt vi phạm hành chính 110 tổ chức, cá nhân với số tiền gần 7 tỷ đồng, kiến nghị truy thu hơn 7,6 tỷ đồng tiền sử dụng đất, kiến nghị thu hồi 4.484 ha đất.

 

Trong năm 2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tập trung thanh tra một số dự án có giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; một số dự án có chuyển đổi mục đích đất trồng lúa và đất rừng phòng hộ; Kiểm tra đối với các dự án không hoặc chậm đưa đất vào sử dụng; kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, việc quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm trường.

Cùng với đó sẽ kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện và công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030; Kiểm tra việc chấp hành các quy định của Luật Đất đai 2013 trong công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất ở địa phương…

Ngoài ra, Bộ cũng sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với các tổ chức có dấu hiệu vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường trên cơ sở yêu cầu của công tác quản lý nhà nước cũng như thông tin phản ánh của cơ quan truyền thông, của người dân cũng như của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nguồn: Bộ Tài Nguyên và Môi trường