17:01 30/12/2021

Vi phạm hợp đồng, Truyền thông VMG phải bồi thường 626 tỷ đồng cho GPS/UTC khi bán Epay

Hà Anh

Truyền thông VMG đã nhận được phán quyết số 110/2021 của Trung tâm trọng tài Quốc tế Singapore" cho vụ tranh chấp giữa Global Payment Server/UTC Investment (GPS/UTC) và CTCP Truyền thông VMG.

Truyền thông VMG đã vi phạm một số bảo đảm theo hợp đồng, vi phạm một số cam kết đã thỏa thuận và vi phạm khi đã cung cấp thông tin không đúng sự thật về hoạt động của EPAY trong hợp đồng bán cổ phần của CTCP Thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) cho GPS/UTC.
Truyền thông VMG đã vi phạm một số bảo đảm theo hợp đồng, vi phạm một số cam kết đã thỏa thuận và vi phạm khi đã cung cấp thông tin không đúng sự thật về hoạt động của EPAY trong hợp đồng bán cổ phần của CTCP Thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) cho GPS/UTC.

CTCP Truyền thông VMG (mã ABC-HOSE) vừa công bố phán quyết của trung tâm trọng tài quốc tế Singapore.

Cụ thể: ngày 27/12, Truyền thông VMG đã nhận được phán quyết số 110/2021 của Trung tâm trọng tài Quốc tế Singapore" cho vụ tranh chấp giữa Global Payment Server/UTC Investment (GPS/UTC) và CTCP Truyền thông VMG.

Theo thông tin công bố, nội dung phát quyết bao gồm các nội dung chính như:

- Truyền thông VMG đã vi phạm một số bảo đảm theo hợp đồng, vi phạm một số cam kết đã thỏa thuận và vi phạm khi đã cung cấp thông tin không đúng sự thật về hoạt động của EPAY trong hợp đồng bán cổ phần của CTCP Thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) cho GPS/UTC.

- Truyền thông VMG có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho GPS/UTC số tiền tương đương 626 tỷ đồng tại thời điểm 21/10/2021.

- Truyền thông VMG phải chịu mức lãi suất 5,33% cho khoản bồi thường kể từ ngày 21/10/2021 cho tới thời điểm thanh toán toàn bộ số tiền bồi thường cho GPS/UTC.

Theo báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán, ngày 16/05/2017, Công ty cổ phần Truyền thông VMG đã hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ phần vổn tại Công ty Cổ phần Thanh toán Điện tử VNPT (EPAY) cho Hiệp hội đầu tư Global payment Service. Tổng giá trị chuyển nhượng của hợp đồng là: 519.187.815.751 đồng, giá gốc khoản đầu tư vào Công ty con là: 74.700.000.000 đồng, chi phí liên quan đến việc bán công ty con là: 45.518.013.239 đồng.

Lợi nhuận từ việc bán khoản đầu tư này là: 398.969.802.512 đồng. Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Thanh toán Điện từ VNPT (Epay) được họp nhất trong Báo cáo tài chính họp nhất này là Báo cáo tài chính cho giai đoạn từ ngày 01/01/2017 đến ngày 16/05/2017 tương ứng với tỷ lệ lợi ích và tỳ lệ biểu quyết của Công ty cổ phần Truyền thông VMG trong Công ty Cổ phần Thanh toán Điện tử VNPT (EPAY) là 62,25%.

Còn trên BCTC hợp nhất năm 2019, công ty ghi nhận số tiền hơn 7 tỷ đặt cọc cho Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore. Nguyên nhân là do trong năm, công ty phát sinh khoản cọc này để thực hiện việc hoà giải liên quan đến vụ kiện giữa Global Payment Sẻvice (GPS) và UTC Investment (UTC), GPS là 1 quỹ đầu tư được thành lập và quản lý bởi UTC, cả hai có trụ sở tại Hàn Quốc và công ty AMG trong việc mua bán cổ phân tại Epay tháng 11/2016.

GPS và UTC cho rằng VMG đã phản ánh không trung thực và chính xác về tình hình tài chính Epay khi đưa ra doanh thu 5.351.533.000.000 đồng và EBITDA là 26.761.000.000 đồng. Theo cáo trạng, GPS và UTC được biết rằng hoạt động của Epay bao gồm cả những hoạt động vi phạm pháp luật và GPS và UTC đã đưa ra quyết định chưa chính xác trong việc mua bán cổ phần tại Epay. Do đó, GPS và UTC đã tiến hành khởi kiện và đòi bồi thường 519.187.815.751 đồng từ VMG.