07:28 03/05/2021

HSG chi 36,52 tỷ thưởng cho lãnh đạo

Hà Anh -

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG-HOSE) vừa công bố ước kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2 (niên độ tài chính 2020-2021), từ ngày 1/1/2021-31/3/2021...

Tính đến 31/3/2021, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của HSG tăng từ 1.954 tỷ lên đến 3.435 tỷ đồng.
Tính đến 31/3/2021, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của HSG tăng từ 1.954 tỷ lên đến 3.435 tỷ đồng.

Theo đó, sản lượng tiêu thụ tăng 65% so với cùng kỳ đạt 542.532 tấn; doanh thu thuần quý 2 (từ 1/1/2021-31/3/2021) đạt 10.846 tỷ đồng tăng 88% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế HSG đạt gần 1.035 tỷ đồng, tăng 415% so với cùng kỳ.

Nửa đầu niên độ tài chính 2020 - 2021, doanh thu HSG đạt 19.946 tỷ đồng, hoàn thành 60% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế HSG ước đạt 1.607 tỷ đồng, vượt 7% kế hoạch.

Niên độ tài chính 2020 - 2021, HSG đặt mục tiêu sản lượng đạt 1.800.000 tấn, tăng 11%; doanh thu thuần đạt 33.000 tỷ đồng, tăng 20%; và lợi nhuận sau thuế đạt 1.500 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.

Cũng theo báo cáo tài chính quý 2 của HSG, trong kỳ này (từ 1/1/2021-31/3/2021), công ty phát sinh khoản 21,1 tỷ đồng thưởng cho HĐQT, Ban cố vấn và Ban kiểm soát; 15,42 tỷ đồng thưởng cho Ban Tổng giám đốc.

Thù lao cho HĐQT, Ban cố vấn và Ban kiểm soát là như kỳ trước là 585 triệu đồng, nhưng lương cho ban Tổng giám đốc tăng hơn 1,22 tỷ đồng từ 3,42 tỷ lên 4,64 tỷ đồng.

Một phần BCTC quý 2 của HSG.
Một phần BCTC quý 2 của HSG.

Khoản thưởng này được giải ngân sau khi đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua phương án thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị tối đa 1,5% lợi nhuận sau thuế và trích lập quỹ khen thưởng 2% lợi nhuận sau thuế niên độ 2019-2020.

Theo giới thiệu của HSG, HĐQT của HSG có 6 thành viên gồm: ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch HĐQT; Người đại diện pháp luật thứ 1; ông Trần Ngọc Chu - Phó Chủ tịch HĐQT thường trực - Điều hành và Người đại diện pháp luật thứ 2; ông Trần Quốc Trí - thành viên HĐQT điều hành kiêm Tổng Giám đốc; Ông Lý Văn Xuân - thành viên HĐQT không điều hành; Ông Đinh Viết Duy - thành viên HĐQT độc lập và ông Nguyễn Văn Luân - thành viên HĐQT độc lập.

Ban Tổng Giám đốc của HSG có 8 thành viên gồm: ông Trần Quốc Trí - Tổng Giám đốc - Người đại diện pháp luật thứ 3; ông Hoàng Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc; ông Vũ Văn Thanh - Phó Tổng Giám đốc; ông Hồ Thanh Hiếu - Phó Tổng Giám đốc; ông Trần Quốc Phẩm - Phó Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Ngọc Huy - Phó Tổng Giám đốc và hai Quyền Phó tổng giám đốc là ông và ông Trần Thành Nam và ông Nguyễn Tấn Hòa.

Mức thù lao cụ thể của HĐQT trong NĐTC 2019-2020 là Chủ tịch HĐQT là 30 triệu đồng/tháng; Phó Chủ tịch là 25 triệu đồng/tháng và thành viên HĐQT là 20 triệu đồng/tháng.

Tính đến 31/3/2021, Tổng tài sản của HSG đạt gần 22.000 tỷ đồng, tăng khoảng 4.000 tỷ đồng so với đầu năm (17.756 tỷ đồng); tiền và các khoản tương đương tiền đạt gần 715 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng mạnh từ 5.524 tỷ lên 9.002 tỷ đồng; và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ 1.954 tỷ lên đến 3.435 tỷ đồng.