19:18 09/02/2023

Mua, bán "chui" cổ phiếu SKG, một nhà đầu tư cá nhân bị phạt tiền

Hà Anh -

Cổ đông này bị phạt 70 triệu đồng do không báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Văn Tiến Tuấn (Tp.HCM).

Theo đó, ông Tuấn bị phạt 70 triệu đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 5 và khoản 6 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 và khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do Không báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.

Cụ thể: ông Tuấn đã mua 202.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang (mã chứng khoán: SKG) vào ngày 28/10/2021, mua 2.000.000 cổ phiếu SKG vào ngày 05/7/2022 nhưng không báo cáo, công bố thông tin khi thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu trở thành cổ đông lớn.

Ông Tuấn đã bán 437.000 cổ phiếu SKG ngày 11/11/2021, bán 61.000 cổ phiếu SKG vào ngày 10/10/2022 nhưng không báo cáo, công bố thông tin khi thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu không còn là cổ đông lớn.

Cuối cùng, ông này mua 300.000 cổ phiếu SKG vào ngày 20/7/2022, bán 400.000 cổ phiếu SKG vào ngày 26/8/2022, mua 100.000 cổ phiếu SKG vào ngày 26/9/2022, bán 2.588.000 cổ phiếu SKG vào ngày 30/9/2022 nhưng không báo cáo, công bố thông tin khi thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu vượt qua ngưỡng 1%.

Cùng ngày, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Dịch vụ Một Thế giới (mã ONW-UPCoM); Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Thành phố Hồ Chí Minh (mã CMD-UPCoM) với số tiền là 85 triệu đồng/1 doanh nghiệp do không công bố thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Công ty cổ phần Dịch vụ Một Thế giới (mã ONW-UPCoM) bị phạt 85 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) do có hành vi vi phạm hành chính.

Nguyên nhân là công ty không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật như: Báo cáo thường niên năm 2019, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2020, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2020 đã kiểm toán; không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX): Báo cáo thường niên năm 2019, BCTC năm 2020 đã kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2020, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020; công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN: BCTC năm 2019 đã kiểm toán; công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX: BCTC năm 2019 đã kiểm toán, Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty ngày 02/01/2020).

Tương tự, Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Thành phố Hồ Chí Minh (mã CMD-UPCoM) cũng bị phạt 85 triệu theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Nguyên nhân là không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể: Công ty không công bố thông tin trên hệ thống CBTT của UBCKNN các tài liệu: Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Báo cáo tài chính (BCTC) quý 4/2021 thay đổi từ 10% trở lên so với BCTC quý 4/2020, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021; Công ty CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN các tài liệu: BCTC quý 2/2021, BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, Báo cáo thường niên năm 2021, Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 14 ngày 31/3/2022, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15 ngày 15/4/2022.