Nền tảng để dựng xây và phát triển đất nước - Ảnh 1
Nền tảng để dựng xây và phát triển đất nước - Ảnh 2

Tại lễ mít-tinh có hàng vạn người tham dự, được tổ chức trọng thể ngày 2/9/1945 tại quảng trường Ba Đình ở Thủ đô Hà Nội, Chính phủ cách mạng lâm thời, được thành lập sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, đã chính thức ra mắt quốc dân, với bản “Tuyên ngôn Độc lập” bất hủ được Người công bố, chính thức khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – tiền thân của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay.

Từ đó, ngày 2/9/1945 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi, trở thành Ngày Quốc khánh của nước Việt Nam trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập và tự do, sau 87 năm bị thực dân Pháp, rồi phát xít Nhật đô hộ.

Sự ra đời của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á - là kết quả tất yếu của quá trình đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà khi đó chỉ mới 15 tuổi, với khoảng 5.000 đảng viên.

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 là kết tinh của quá trình đấu tranh cách mạng ấy mà yếu tố quyết định nhất là sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Đảng hy sinh phấn đấu vì lợi ích chung của toàn dân tộc, chứ không vì lợi ích riêng của tổ chức Đảng hay đảng viên, nên được toàn dân tuyệt đối tin theo và hết lòng ủng hộ, sẵn sàng xả thân vì nghĩa lớn, theo lời kêu gọi của Đảng.

Không được dân tin và ủng hộ, Đảng không thể hoàn thành sứ mệnh lịch sử với vai trò là người tổ chức và lãnh đạo cách mạng.

Nền tảng để dựng xây và phát triển đất nước - Ảnh 3

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám (19/8/1945) và sự ra đời của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau đó (2/9/1945) đã tạo cơ sở chính trị và pháp lý vững chắc để dân tộc Việt Nam, với tư cách một quốc gia có độc lập, tiếp tục thực hiện sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà mục tiêu cuối cùng là giải phóng dân tộc, bảo vệ vững chắc nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội theo cách mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta lựa chọn, phù hợp với thực tiễn và yêu cầu của từng giai đoạn lịch sử.

Nền tảng để dựng xây và phát triển đất nước - Ảnh 4

Trên con đường phấn đấu tới mục tiêu đó, dân tộc ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã trải qua 4 cuộc chiến tranh đầy hy sinh, gian khổ; hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất non sông và bảo vệ tổ quốc; đồng thời làm tròn nhiệm vụ quốc tế giúp cách mạng Lào và Campuchia; vượt qua biết bao khó khăn khi đất nước bị bao vây, cấm vận; kiên định với con đường đã chọn; từng bước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội; thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới theo nghị quyết Đại hội VI của Đảng; mở ra hướng phát triển đất nước theo xu thế hội nhập kinh tế quốc tế toàn cầu mà kết quả là quy mô nền kinh tế nước ta, tính đến năm 2020, ước đạt khoảng 343 tỷ USD, tăng 1,7 lần so với năm 2015, và GDP bình quân đầu người đạt 3.521 USD, gấp 1,6 lần so với năm 2015. Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) hồi tháng 10/2020 đã xếp Việt Nam là nền kinh tế lớn thứ 4 ở ASEAN (vượt qua Singapore và Malaysia; sau Indonesia, Thái Lan và Philippines).

Những thành tựu về mọi mặt đạt được trong mấy chục năm qua đã tạo ra thế và lực mới, làm thay đổi diện mạo của đất nước, với cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế chưa bao giờ được như ngày nay, như được khẳng định trong Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày.   

Nền tảng để dựng xây và phát triển đất nước - Ảnh 5

Đại hội XIII của Đảng đã thông qua Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với mục tiêu đưa nước ta trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại và có thu nhập trung bình cao vào năm 2030, thành nước phát triển với mức thu nhập cao vào năm 2045.

Năm 2030 và 2045 là hai mốc thời gian có ý nghĩa lịch sử trọng đại đối với dân tộc ta – lần lượt kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 100 năm nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Đó là một quá trình cách mạng và phát triển không ngừng mà những gì có được để tạo nên cơ đồ và vị thế của đất nước hôm nay đều khởi nguồn từ hai sự kiện được coi là trọng đại nhất trong lịch sử hiện đại Việt Nam, gắn liền với tên tuổi Chủ tịch Hồ Chí Minh – Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập và nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.

77 năm đã trôi qua, song tầm vóc to lớn và  ý nghĩa lịch sử trọng đại của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nhà nước Việt Nam Dân chủ Công hòa năm 1945 vẫn vẹn nguyên, mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc ta và là nền tảng vững chắc để dựng xây và phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử”, như khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Nền tảng để dựng xây và phát triển đất nước - Ảnh 6

VnEconomy 02/09/2022 06:00