23:58 14/11/2012

Quỹ Hữu Nghị bị kiểm soát đặc biệt

Hà Anh

Quỹ Hữu Nghị bị đưa vào tình trạng kiểm soát đặc biệt. Thời gian kiểm soát đặc biệt từ ngày 14/11/2012 đến ngày 14/5/2013

Ngày 14/11/2012, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 939/QĐ-UBCK đặt Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hữu Nghị vào tình trạng kiểm soát đặc biệt. Thời gian kiểm soát đặc biệt từ ngày 14/11/2012 đến ngày 14/5/2013.

Theo đó, Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hữu Nghị có trách nhiệm tuân thủ các quy định nhằm khắc phục tình trạng bị kiểm soát đặc biệt theo quy định của Thông tư 226/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

Đây là công ty quản lý quỹ thứ hai bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã đặt Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Thành Việt (TVMC) vào tình trạng kiểm soát đặc biệt. Thời gian kiểm soát đặc biệt từ ngày 23/10/2012 đến ngày 23/4/2013.