18:46 27/08/2022

Sở thông tin và truyền thông có nhiệm vụ chuyển đổi số, phát triển chính quyền điện tử, kinh tế số

Minh Hà -

Một trong những nhiệm vụ của sở thông tin và truyền thông là chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số…

Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM họp báo Hội thảo và triển lãm quốc tế an toàn thông tin khu vực phía nam năm 2022. (Ảnh minh họa)
Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM họp báo Hội thảo và triển lãm quốc tế an toàn thông tin khu vực phía nam năm 2022. (Ảnh minh họa)

Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng vừa ban hành Thông tư 11/2022/TT-BTTTT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sở thông tin và truyền thông thuộc UBND cấp tỉnh, phòng văn hóa và thông tin thuộc UBND cấp huyện.

Thông tư nêu rõ, sở thông tin và truyền thông là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về báo chí; xuất bản, in, phát hành; phát thanh, truyền hình; thông tin điện tử; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghiệp công nghệ thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin; an toàn thông tin mạng; giao dịch điện tử, chuyển đổi số tại địa phương. 

Ngoài ra, sở thông tin và truyền thông có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND cấp tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Bên cạnh đó, sở thông tin và truyền thông có nhiệm vụ trình UBND cấp tỉnh dự thảo quyết định liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông và các văn bản khác theo phân công của UBND cấp tỉnh; dự thảo kế hoạch phát triển; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn cấp tỉnh trong phạm vi quản lý của sở; trình chủ tịch UBND cấp tỉnh dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của chủ tịch UBND cấp tỉnh theo phân công. 

Đồng thời, sở tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình, đề án, dự án, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật về thông tin và truyền thông đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của sở. 

Nhiệm vụ, quyền hạn về báo chí (bao gồm báo in, tạp chí in, báo điện tử, tạp chí điện tử, phát thanh, truyền hình, bản tin); về xuất bản, in và phát hành; về thông tin đối ngoại; về thông tin cơ sở và hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện; về thông tin điện tử; về quảng cáo; về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; về an toàn thông tin mạng.

Phối hợp tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm báo chí, chương trình phát thanh, truyền hình, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa, xuất bản phẩm, tem bưu chính, sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông, đối tượng quyền sở hữu công nghiệp lĩnh vực về thông tin và truyền thông trên địa bàn.

Tham mưu cho UBND cấp tỉnh quản lý đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở thông tin và truyền thông quản lý theo quy định của pháp luật; quản lý hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trong và ngoài công lập thuộc ngành thông tin và truyền thông tại địa phương.

Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, thực hiện chuyển đổi số, điều tra, thống kê, thu thập dữ liệu xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ trong các lĩnh vực về thông tin và truyền thông và phục vụ sự chỉ đạo điều hành của UBND cấp tỉnh...

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2022 và thay thế Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10/3/2016.