07:46 02/12/2021

Phân công cụ thể công việc của lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông

M.Chung -

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có quyết định số 1896/QĐ-BTTTT về việc phân công công việc giữa Bộ trưởng và các thứ trưởng…

Một buổi họp giao ban quản lý nhà nước mới đây của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Một buổi họp giao ban quản lý nhà nước mới đây của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo nguyên tắc phân công, Bộ trưởng lãnh đạo, quản lý chung mọi mặt hoạt động và công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo các công việc quan trọng, cấp bách, nhạy cảm, mang tính chiến lược trên tất cả các lĩnh vực, công tác của Bộ; những vấn đề, nội dung công tác mới chưa được văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh, chưa được phân công trong quyết định này.

Theo quyết định, các thứ trưởng giúp Bộ trưởng chỉ đạo, xử lý công việc thường xuyên trong các lĩnh vực, công tác, cơ quan, đơn vị và địa phương được Bộ trưởng phân công. Trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn được phân công, Thứ trưởng chủ động chỉ đạo, xử lý công việc; sử dụng quyền hạn của Bộ trưởng và nhân danh Bộ trưởng để kiểm tra, đôn đốc, giải quyết các công việc thuộc các lĩnh vực, công tác, cơ quan, đơn vị và địa phương được phân công.

Đối với những vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm có nội dung công việc mới chưa được văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh, chưa được phân công trong Quyết định này, Thứ trưởng có trách nhiệm báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng.

Khi Bộ trưởng vắng mặt, trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng ủy quyền cho một Thứ trưởng thay mặt Bộ trưởng lãnh đạo công tác của Bộ.

BỘ TRƯỞNG NGUYỄN MẠNH HÙNG

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác tổ chức, cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ và các công tác khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Trực tiếp chỉ đạo Vụ Tổ chức cán bộ.

THỨ TRƯỞNG PHAN TÂM

Thứ trưởng Phan Tâm tại một triển lãm.
Thứ trưởng Phan Tâm tại một triển lãm.

Thứ trưởng Phan Tâm giúp Bộ trưởng phụ trách các công tác: Hợp tác quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế; Thi đua - khen thưởng và lịch sử - truyền thống; Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực; Khoa học và Công nghệ; Sở hữu trí tuệ; Tiêu chuẩn, chất lượng thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.

Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Hợp tác Quốc tế; Vụ Thi đua - Khen thưởng; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Trường Cao đẳng Công nghiệp In; Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông; Tạp chí Thông tin và Truyền thông; Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông.

THỨ TRƯỞNG PHẠM ANH TUẤN

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn.
Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn.

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn giúp Bộ trưởng phụ trách lĩnh vực: Bưu chính, chuyển phát; Báo chí, truyền thông.

Giúp Bộ trưởng phụ trách các công tác: Nội chính; Kế hoạch - Tài chính; Pháp chế; Đổi mới tổ chức quản lý, tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đầu tư, tài chính doanh nghiệp và hoạt động của các doanh nghiệp; Phòng chống tham nhũng, buôn lậu; Thực hành tiết kiệm; Thanh tra; Báo chí; Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Xuất bản, In và Phát hành; Thông tin cơ sở; Thông tin đối ngoại; Công tác Đảng, Đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Cựu chiến binh); Công tác Quốc phòng - An ninh, Quân sự của Bộ.

Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Bưu chính; Vụ Pháp chế; Văn phòng Bộ; Thanh tra; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; Cục Báo chí; Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Cục Thông tin cơ sở; Cục Xuất bản, In và Phát hành; Cục Thông tin đối ngoại.

THỨ TRƯỞNG PHẠM ĐỨC LONG

Thứ trưởng Phạm Đức Long
Thứ trưởng Phạm Đức Long

Thứ trưởng Phạm Đức Long giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực: Viễn thông, tần số vô tuyến điện; công nghiệp công nghệ thông tin - điện tử, viễn thông. Giúp Bộ trưởng phụ trách các công tác: Công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai.

Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ Công nghệ thông tin; Cục Viễn thông; Cục Tần số vô tuyến điện; Cục Bưu điện Trung ương; Trung tâm Internet Việt Nam; Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích; Ban quản lý Chương trình viễn thông công ích; Báo Vietnamnet.

THỨ TRƯỞNG NGUYỄN HUY DŨNG

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng.
Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực: Ứng dụng công nghệ thông tin; An toàn, an ninh mạng. Giúp Bộ trưởng phụ trách các công tác: Chuyển đổi số, Kinh tế số; Ứng dụng công nghệ thông tin trong Bộ Thông tin và Truyền thông; Cải cách hành chính; Chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án về phát triển ngành Thông tin và Truyền thông.

Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Cục Tin học hóa; Cục An toàn thông tin; Vụ Quản lý Doanh nghiệp; Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia; Viện Chiến lược thông tin và Truyền thông, Trung tâm Thông tin; Viện Công nghiệp phần mềm và Nội dung số Việt Nam; Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC.