19:25 03/03/2022

Cổ phiếu HGM "đối mặt" với việc bị huỷ bỏ niêm yết bắt buộc

Hà Anh

HNX cho biết cổ phiếu HGM có khả năng bị huỷ bỏ niêm yết bắt buộc theo quy định tại đểm h khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP là do báo cáo tài chính trong 3 năm từ 2019, 2020 và 2021 có ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà NỘi (HNX) thông báo về việc cổ phiếu HGM của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (mã HGM-HNX) có khả năng bị hủy bỏ niêm yết.

Cụ thể: HNX cho biết cổ phiếu HGM có khả năng bị huỷ bỏ niêm yết bắt buộc theo quy định tại đểm h khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP là do báo cáo tài chính trong 3 năm từ 2019, 2020 và 2021 có ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

HNX sẽ xem xét tiến hành huỷ bỏ niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu HGM theo quy định.

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán, năm 2019 công ty báo lãi 6,2 tỷ, năm 2020 lãi 11,68 tỷ và năm 2021 lãi 70,42 tỷ đồng.

Được biết, tại báo cáo kiểm toán số 0249/VN1A-HN-BC, ngày 13/8/2019 của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam có nêu ý kiến ngoại trừ và công ty đã có văn bản giải trình như sau:

- Về khoản trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn đối với Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng (CISCO): công ty đã thực hiện trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính theo phương mệnh giá theo hướng dẫn tại thông tư 89/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 có sự khác biệt so với phương pháp căn cứ vào giá trị vốn thực tế đàu tư của đơn vị kiểm toán. Theo ý kiến của đơn vị kiểm toán nếu Công ty trích lập dự phòng dựa trên giá gốc đầu tư thì phát sinh số phải trích lập thêm khoảng 33,2 tỷ đồng so với phương pháp trích dự phòng dựa trên mệnh giá đầu tư mà công ty đã trích lập.

Do các quy định hiện hành chưa có hướng dẫn cụ thể về việc xác định giá trị hợp lý các khoản đầu tư tài chính, Công ty đánh giá việc ghi nhận khoản đã trích lập dự phòng theo mệnh giá là đầy đủ và không điều chỉnh số đầu kỳ là hợp lý.

Tại thời điểm 30/6/2019, Công ty không trích lập dự phòng đầu tư đối với khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng. Công ty sẽ xem xét dựa trên Báo cáo tài chính kêt thúc năm của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng để quyết định.

- Vấn đề cần nhấn mạnh: Về khoản nghĩa vụ đóng góp cho địa phương để nâng cấp duy tu, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và xây dựng công trình phúc lợi trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan liên quan đã có văn bản về việc đề nghị ủy ban Nhân dân Tỉnh Hà Giang xem xét báo cáo thường trực Hội đồng Nhân dân Tỉnh về việc tạm dừng thực hiện thu khoản đóng góp nêu trên.

Trên cơ sở đó, Công ty đã quyết định dừng không trích nộp khoản này từ năm 2015. Tại thời điểm phát hành báo cáo này, Uỷ ban nhân dân Tỉnh chưa ban hành quyết định dừng thu khoản đóng góp cho địa phương nêu trên.

Do vậy, Ban Giám đốc HGM tin tưởng rằng việc không trích lập khoản này là phù hợp và không ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.

Về ý kiến của đơn vị kiểm toán trên Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2020, công ty cho biết:

Về ý kiến ngoại trừ: Về khoản trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn: Công ty đang trình bày khoản đầu tư tài chính vào Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng theo giá gốc với số tiền là 69.46 tỷ đồng và Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn với số tiền là 39.37 tỷ đồng căn cứ theo số liệu các báo cáo tài chính năm tài chính của Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng theo hướng dẫn tại Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 8/8/2019, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2019: Tuy nhiên theo ý kiến của đơn vị kiểm toán thì nếu Công ty trích lập dự phòng dựa trên giá trị đầu tư thực tế theo chuẩn mực kế toán thì phát sinh số phải trích lập thêm khoảng 27,8 tỷ đồng so với phương pháp trích lập dự phòng theo mệnh giá đầu tư mà công ty đang thực hiện.

Do vậy, Ban Giám đốc HGM đánh giá cẩn trọng và tin tưởng rằng phương pháp trích lập dự phòng và việc ghi nhận giá trị khoản dự phòng đầu tư tài chính dài hạn mà Công ty đang áp dụng không làm ảnh hưởng trọng yểu đến quyết định của người đọc Báo cáo tài chính.

- Vấn đề cần nhấn mạnh: Về các dự án đầu tư chưa thực hiện: Dự án nhà máy tuyển quặng antimony Mậu Duệ đã được Đại hội đông cô đông, Hội đồng quản trị phê duyệt từ năm 2013, Công ty đã thực hiện thuê thiết kế kỹ thuật, thuê tư vấn đầu tư và đã được cấp Giấy phép đầu tư. Tuy nhiên đến thời điểm này thì công nghệ kỹ thuật theo phương án không còn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đang xem xét đánh giá lại công nghệ và lựa chọn quy mô công nghệ phù hợp hơn để thực hiện.

- Về khoản nghĩa vụ đóng góp cho địa phương để nâng cấp duy tu, xây dựng hạ tầng kỹ thuạt và xây dựng công trình phúc lợi trên địa bàn tỉnh theo quyết định số 2621/2012/QĐ-ƯBND, ngày 3/12/2012 của ƯBND tỉnh Hà Giang: Căn cứ công văn số 109/BC-CT, ngày 26/06/2014 cùa Cục thuế Tỉnh Hà Giang và các cơ quan liên quan về việc đề nghị Uỷ ban Nhân dân Tỉnh Hà Giang xem xet báo cáo thường trực Hội đồng Nhân dân Tỉnh về việc tạm dừng thực hiện thu khoản đóng góp nêu trên.

Trên cơ sở đó, Công ty đã không trích lập và nộp khoản này từ năm 2015. Tại thời điểm phát hành báo cáo này, HĐND, Uỷ ban nhân dân Tỉnh chưa ban hành quyết định dừng thu khoản đóng góp cho địa phương nêu trên. Do đó, ban Giám đốc HGM cho rằng việc không trích lập khoản này là phù hợp và không ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.

- Về khoản thuế Thu nhập doanh nghiệp không được ưu đãi khi Doanh nghiệp cổ phần hoá năm 2006 cho giai đoạn 2008 - 2018 theo kiến nghị của Đoàn kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 - Kiểm toán Nhà nước khu vực VII. Ngàỵ 02/7/2020, Công ty đã có công văn giải trình gửi Kiểm toán Nhà nước, Tổng cục Thuế và UBND tỉnh và Cục thuế địa phương. Tuy nhiên, đến hiện nay chưa có Quyết định truy thu của cơ quan Thuế. Do đó, HGM tin tưởng rằng việc Công ty đang ấp dụng thực hiện hưởng ưu đãi Thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển đổi cổ phần hoá từ năm 2006 đến nay theo các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Thuế và Cục thuế địa phương là phù hợp với chế độ đã ban hành.

Mới đây, Công ty đã có văn bản gửi SSC và HNX giải trình về ý kiến của đơn vị kiểm toán trên Báo cáo tài chính năm 2021, cụ thể như sau:

- Về ý kiến kiểm toán ngoại trừ: "Nếu Công ty trích lập dự phòng giảm giá đâu tư tài chính theo đúng hướng dẫn của Chuẩn mực kế toán Việt Nam thì trên bảng cân đoi kế toán tại ngày 31/12/2021, khoản mục Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn sẽ giảm và khoản mục Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sẽ tăng cùng số tiền 11,5 tỷ đồng (tại ngày 01/01/2021 tăng, giảm tương ứng là 27,8 tỷ đồng). Trên Báo cáo kết quả kỉnh doanh năm 2021, số liệu năm nay của khoản mục Chi phí tài chính giảm và khoản mục Lợi nhuận trước thuế tăng so tiền tương ủng là 39,3 tỷ đồng".

Tại ngày 31/12/2021, công ty đang trình bày khoản đầu tư tài chính vào Công Cố phần Gang thép Cao Bằng (CBI) theo giá gốc với số tiền là 69,46 tỷ đồng và phòng đầu tư tài chính dài hạn số tiền là 11,5 tỷ theo phương pháp dựa trên Kết quả xuất kinh doanh theo hướng dẫn tại Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 8/8/2019 đang theo dõi trên chỉ tiêu "Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn". Tuy nhiên theo ý kiến của đơn vị kiểm toán thì nếu Công ty trích lập dự phòng dựa trên giá trị đầu tư thực tế theo Chuẩn mực kế toán thì số phải trích lập dự phòng sẽ là khoảng 27,8 tỷ đồng so với phương pháp trích lập dự phòng theo mệnh giá đầu tư mà Công ty đang thực hiện.

Trong kỳ chúng tôi căn cứ vào kết quả trên Báo cáo tài chính 6 tháng đã được soát xét của Công ty cố phần gang thép Cao Bằng để tiến hành hoàn nhập khoản dự phòng đã trích lập. Tại thời điểm 31/12/2021 do Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng chưa công bố Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, nên chưa đủ cơ sở tin cậy để chúng tôi hoàn nhập khoản dự phòng với số tiền là 11,5 tỷ còn lại nêu trên tại Báo cáo của Công ty.

Do đó, HGM sẽ thực hiện điều chỉnh dựa trên kết quả của Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần gang thép Cao Bằng. Đồng thời, công ty cũng cam kết sẽ chịu trách nhiệm với các vấn đề phát sinh nếu có liên quan đến nội dung này.

- Vấn đề cần nhấn mạnh: về khoản thuế Thu nhập doanh nghiệp ưu đãi khi Doanh nghiệp cổ phần hoá năm 2006 cho giai đoạn 2008 - 2018 theo kiến nghị của Đoàn kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 - Kiểm toán Nhà nước khu vực VII, Công ty đã có công văn giải trình, kiến nghị gửi cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Tổng cục Thuế, ƯBND tỉnh và Cục thuế địa phương. Đến hiện nay đang chờ ý kiến của đơn vị có thấm quyền.

Do vậy, công ty tin tưởng rằng công ty đã áp dụng thực hiện hưởng ưu đãi Thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển đổi cổ phần hoá từ năm 2006 đến nay theo các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Thuế và Cục thuế địa phương là phù hợp với các quy định và văn bản hướng dẫn thực hiện ưu đãi đã ban hành của cơ quan quản lý Nhà nước.