18:05 06/04/2021

Cổ phiếu CLG bị huỷ niêm yết bắt buộc

Hà Anh

Căn cứ quy định tại điểm e và điểm h Khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, cổ phiếu CLG đã rơi vào diện huỷ niêm yết bắt buộc và HOSE sẽ làm thủ tục niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu CLG của công ty

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo hủy niêm yết bắt buộc đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC (mã CLG-HOSE).

Theo HOSE, HOSE đã nhận được BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2020 của công ty đã được kiểm toán và công bố ra ngoài thị trường. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 là -284,85 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 là -485,97 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số lỗ luỹ kế tại ngày 31/12/2020 đã vượt quá vốn điều lệ của công ty là 211,5 tỷ đồng. Đồng thời, đơn vị kiểm toán đã từ chối cho ý kiến đối với BCTC hợp nhất năm 2020 của CLG liên quan đến: Khoản phải thu, phải trả của công ty; Hàng tồn kho, Tài sản cố định hữu hình; Đầu tư tài chính dài hạn; Nợ tiềm tàng; Chi tiết vốn góp của Chủ sở hữu; Khả năng hoạt động kinh doanh của công ty.

Do đó, căn cứ quy định tại điểm e và điểm h Khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, cổ phiếu CLG đã rơi vào diện huỷ niêm yết bắt buộc và HOSE sẽ làm thủ tục niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu CLG của công ty.

Cùng ngày, HOSE cho biết căn cứ theo Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số VNX-Index, HOSE và HNX công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu SD2 (CTCP Sông Đà 2) thuộc rổ chỉ số VNX Allshare của Bộ chỉ số VNX-Index do cổ phiếu SD2 bị đưa vào diện kiểm soát theo Thông báo số 1137/TB-SGDHN ngày 02/04/2021 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Ngày hiệu lực là ngày 07/04/2021.

Đồng thời, loại bỏ cổ phiếu cổ phiếu YEG (Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1) thuộc rổ chỉ số VNX Allshare của Bộ chỉ số VNX-Index do cổ phiếu YEG bị đưa vào diện kiểm soát theo Thông báo số 685/TB-SGDHCM ngày 5/4/2021 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hiệu lực từ ngày 12/4/2021.

Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần không thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số.