21:08 15/12/2021

Công ty nói gì khi Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Everland bị phạt tiền?

Hà Anh -

Everland và cá nhân ông Lê Đình Vinh sẽ chấp hành Quyết định xử phạt của UBCKNN và không để sự việc này làm ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của công ty.

Biểu đồ điểm chỉ số giá cổ phiếu EVG.
Biểu đồ điểm chỉ số giá cổ phiếu EVG.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSCN) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Lê Đình Vinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland (mã EVG-HOSE) với tổng số tiền là 170 triệu đồng

Theo đó, ông Vinh bị phạt 85 triệu đồng (mức trung bình của khung phạt từ 70-100 triệu đồng) theo quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) do có hành vi vi phạm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của cùng một công ty đại chúng.

Đồng thời, ông Vinh cũng bị phạt tiếp 85 triệu đồng (mức trung bình của khung phạt từ 70-100 triệu đồng) theo quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 15 Nghị định 156/2020/NĐ-CP do có hành vi vi phạm Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện hợp đồng, giao dịch khi chưa được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận theo quy định của pháp luật”.

Cụ thể: ông Lê Đình Vinh – Chủ tịch Hội đồng quản trị đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Everland ký, thực hiện Hợp đồng hợp tác đầu tư số 99/2021/HĐHTĐT/EVG-THIENMINH ngày 01/4/2021 với Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bất động sản Thiên Minh (có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản Công ty cổ phần Tập đoàn Everland tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020) khi chưa được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Liên quan đến việc xử phạt của SSC, công ty đã có văn bản giải trình về việc ông Lê Đình Vinh kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc EVG và việc ông Lê Đình Vinh đại diện Công ty ký, thực hiện Hợp đồng hợp tác đầu tư số 99/2021/HĐHTĐT/EVG-THIENMINH ngày 01/04/2021 với Công ty CP Tập đoàn đầu tư Bất động sản Thiên Minh.

Cụ thể: ông Lê Đình Vinh là cổ đông sở hữu 25,33% tổng số cổ phần của EVG và là Chủ tịch HĐQT Công ty. Năm 2019, trước yêu cầu tăng cường công tác quản trị, điều hành trong giai đoạn chuyển đổi hoạt động của EVG sang mô hình tập đoàn, HĐQT đã bổ nhiệm ông Lê Đình Vinh kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty.

Đồng thời, ông Vinh có bằng tiến sỹ Luật học và bằng tiến sỹ Quản trị kinh doanh và có nhiều kinh nghiệm về quản trị, điều hành doanh nghiệp.

Với chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, ông Lê Đình Vinh đã cùng Ban lãnh đạo EVG có những quyết sách quan trọng, kịp thời để triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, duy trì sự ổn định, phát triển của Công ty trong giai đoạn chuyển đổi mô hình hoạt động và ứng phó với tác động của đại dịch Covid-19.

Ngày 31/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 156/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định 156/2020/NĐ-CP), trong đó quy định xử phạt đối với trường hợp Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của cùng một công ty đại chúng (điểm a, khoản 4 Điều 15). Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.

Tuy nhiên, trong năm 2021 đại dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát mạnh trên toàn quốc với biến thể Delta nguy hiểm, tốc độ lây lan nhanh. Các địa phương trên cả nước đều phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều doanh nghiệp lâm vào tình trạng khó khăn, thậm chí phải tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch.

Trước tình hình đó, để đảm bảo ổn định bộ máy quản trị, điều hành và hoạt động của doanh nghiệp, HĐQT EVG chưa xem xét quyết định, trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 xem xét, thông qua việc kiện toàn lại chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty.

Trong thời gian tới, khi các địa phương và doanh nghiệp dần thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ, HĐQT EVG sẽ xem xét quyết định hoặc trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 xem xét, thông qua việc kiện toàn lại chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

Còn việc ông Vinh đại diện Công ty ký, thực hiện Hợp đồng hợp tác đầu tư số 99/2021/HĐHTĐT/EVG-THIENMINH ngày 01/04/2021 với Công ty CP Tập đoàn đầu tư Bất động sản Thiên Minh.

Công ty cho biết, thực hiện chiến lược chuyển trọng tâm hoạt động của EVG sang lĩnh vực đầu tư bất động sản theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020, Ban lãnh đạo EVG đã tích cực tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, nhận chuyển nhượng các dự án bất động sản tiềm năng, trong đó có dự án Khu đô thị The New City (thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang).

Ngày 01/04/2021, HĐQT EVG đã thông qua Nghị quyết số 53/2021/NQ-HĐQT-EVG về việc Công ty CP Tập đoàn Everland hợp tác đầu tư với Công ty CP Tập đoàn đầu tư Bất động sản Thiên Minh (chủ đầu tư) để thực hiện dự án Khu đô thị The New City, quy mô sử dụng đất 107,3ha, tổng vốn đầu tư 3.500 tỷ đồng (có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản Công ty tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020).

Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh và thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 đã đến gần, HĐQT không triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường để thông qua giao dịch trên mà giao Ban Tổng giám đốc đàm phán, ký kết Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty CP Tập đoàn đầu tư Bất động sản Thiên Minh và báo cáo lại HĐQT về kết quả thực hiện để HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất.

Căn cứ Nghị quyết số 53/2021/NQ-HĐQT-EVG, ngày 01/04/2021 ông Lê Đình Vinh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc đã đại diện Công ty ký Hợp đồng hợp tác đầu tư số 99/2021/HĐHTĐT/EVG-THIENMINH với Công ty CP Tập đoàn đầu tư Bất động sản Thiên Minh để thực hiện Dự án Khu đô thị The New City.

Tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/4/2021, trong Báo cáo về Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 (Báo cáo số 19/2021/BC-HĐQT-EVG) HĐQT đã báo cáo về nội dung Công ty CP Tập đoàn Everland hợp tác đầu tư với Công ty CP Tập đoàn đầu tư Bất động sản Thiên Minh để thực hiện Dự án Khu đô thị The New City. Báo cáo số 19/2021/BC-HĐQT-EVG đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Công ty cho biết, để đảm bảo nguyên tắc minh bạch và trách nhiệm giải trình, HĐQT EVG đã giải trình đầy đủ các nội dung nêu trên với UBCKNN và các cổ đông. Công ty CP Tập đoàn Everland và cá nhân ông Lê Đình Vinh sẽ chấp hành Quyết định xử phạt của UBCKNN và không để sự việc này làm ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của Công ty. Đồng thời, HĐQT và Ban lãnh đạo EVG sẽ tiếp tục thực hiện công tác quản trị, điều hành Công ty theo đúng quy định pháp luật và chuẩn mực quản trị công ty đại chúng.

Về kết quả kinh doanh, hết quý 3 công ty ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 174 tỷ, giảm 29,6% và lợi nhuận sau thuế giảm 88,7% từ 5,6 tỷ đồng xuống chỉ còn 635 triệu đồng. Nguyên nhân là do dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động kinh doanh chung của công ty nên doanh thu và lợi nhuận của công ty đều sụt giảm.

Trên thị trường, giá cổ phiếu EVG có một năm tăng điểm tốt, từ mốc giá 9.650 đồng/cổ phiếu (chốt phiên 4/1/2021) và đạt đỉnh cao nhất 20.100 đồng/cp (chốt phiên ngày 19/11) và chốt phiên hôm nay 15/12, giá cổ phiếu này đã có điều chỉnh giảm về còn 17.850 đồng/cổ phiếu.